Jakość kształcenia

System Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym to zbiór wzajemnie powiązanych elementów składających się na proces kształcenia studenta, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość. Jakość kształcenia obejmuje studentów wszystkich form i poziomów studiów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników. Podstawowym celem jest zapewnienie nauczania na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującym prawem, europejskimi standardami i wskazówkami dotyczącymi wewnętrznego zapewnienia jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Cel ten jest osiągany poprzez zadania realizowane przez wydziałowe komisje ds doskonalenia i oceniania jakości w ramach wydziałowej strategii doskonalenia jakości. Strategia ta uwzględnia specyfikę wydziału i pozwala na samodzielnie opracowanie szczegółowych procedur, jednakże z zachowaniem ogólnouczelnianych wytycznych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Uczelniany System Jakości

Wydziałowa Księga Jakości

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia to stale uaktualniany rejestr obowiązujących na wydziale procedur jakości kształcenia przygotowany w oparciu o procedury ogólnouczelniane oraz zawierający szczegółowe procedury wewnętrzne (m.in. dyplomowania, monitoringu karier, opinii absolwentów, cyklicznego opiniowania programów, wewnętrznej weryfikacji jakości). Procedury jednorazowe zawierają załączniki z przydatnymi formularzami, a cykliczne z terminarzami zadań do realizacji w toku roku akademickiego.

ms-word-2010-small Procedury Jakości na Wydziale Filologicznym (30.10.2018)

Komisje ds jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym (2016-2020)

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak (Dziekan ds. kształcenia i studentów, członek Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia
dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska (pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. Systemu Jakości Kształcenia)

Komisja ds. Doskonalenia Jakości (od 1.10.2019)
dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. UO – przewodnicząca
dr Małgorzata Adams-Tukiendorf
mgr Sandra Bogocz
dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO
dr Bożena Dereń
dr hab. Marek Dybizbański, prof. UO
dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO
dr Mariola Majnusz-Stadnik
dr Marta Malanowska-Statkiewicz
mgr Tomasz Sutarzewicz
dr Anna Tabisz
doktorant: mgr Marcin Deutschmann
studentka: Karolina Konieczna
studentka: Weronika Chachuła
Komisja ds. Oceniania Jakości (od 1.10.2019)
dr hab. Liliana Piasecka, prof. UO – przewodnicząca
prof. dr hab. Bożena Olszewska
dr Małgorzata Jokiel
doktorantka: mgr Ewa Skał
student: Robert Radziej

Komisja ds. Uznawalności Efektów Uczenia się

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, prof. UO
Sekretarz: dr Magdalena Szyszka
Pracownik Dziekanatu: mgr Natasza Kujath

Raporty z doskonalenia jakości kształcenia

ms-word-2010-smallRaport z realizacji strategii jakości WF 2018-2019

ms-word-2010-smallRaport z realizacji strategii jakości WF 2017-2018

ms-word-2010-smallRaport z realizacji strategii jakości WF 2016-2017

ms-word-2010-small Raport z realizacji strategii jakości 2015/2016

 

Materiały szkoleniowe o systemie jakości na Wydziale Filologicznym (10.2015)

Zapraszamy interesariuszy do konsultacji na temat programów kształcenia i efektów uczenia się kierunków oferowanych na wydziale. Prosimy o skorzystanie z formularza ankiety i przesłanie opinii na adres: dz-fil@uni.opole.pl

Zapraszamy do konsultacji projektu dokumentu “Standard antydyskryminacyjny”. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem i przesyłanie uwag do Pełnomocnik Rektora UO ds. równego traktowania (dr Marzanna Pogorzelska, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny) – mpogorzelska@uni.opole.pl

 

Raporty / Sprawozdania

2012/2013

ms-word-2010-small Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds zapewniania jakości kształcenia

ms-word-2010-small Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds doskonalenia jakości kształcenia

 

2013/2014

 

2014/2015

ms-word-2010-small Sprawozdanie systemu doskonalenia jakości za rok 2014/2015

ms-word-2010-small Sprawozdanie końcowe oceny jakości kształcenia 2014/2015

 

2015/2016

ms-word-2010-small Sprawozdanie systemu doskonalenia jakości WF za rok 2015/2016

ms-word-2010-small Sprawozdanie oceny jakości kształcenia WF po korektach za rok 2015/2016

 

2016/2017

ms-word-2010-smallSprawozdanie systemu doskonalenia jakości WF za rok 2016/2017

ms-word-2010-smallSprawozdanie oceny jakości kształcenia WF za rok 2016/2017

 

2017/2018

indeksSprawozdanie systemu doskonalenia jakości WF za rok 2017/2018

indeksSprawozdanie z oceny jakości kształcenia WF za rok 2017/2018

 

2018/2019

indeks

Sprawozdanie zbiorcze sytemu jakości kształcenia WF za rok 2018/2019

 

 

Ocena pracowników Wydziału Filologicznego – ankietyzacja

2017/2018

indeksSzczególowa analiza oceny pracowników Wydziału Filologicznego – sem. letni

2016/2017

indeksSzczegółowa analiza oceny pracowników Wydziału Filologicznego – sem. zimowy

indeksSzczegółowa analiza oceny pracowników Wydziału Filologicznego – sem. letni

2015/2016

indeksSzczegółowa analiza oceny pracowników Wydziału Filologicznego – sem. zimowy

indeksSzczegółowa analiza oceny pracowników Wydziału Filologicznego – sem. letni

2014/2015

ms-word-2010-small Szczegółowa analiza oceny pracowników Wydziału Filologicznego – sem. zimowy

ms-word-2010-smallSzczegółowa analiza ocena pracowników Wydziału Filologicznego – sem. letni

2013/2014

ms-word-2010-smallSzczegółowa analiza oceny pracowników semestr letni 2013/2014

2012/2013

ms-word-2010-small Szczegółowa analiza ankietyzacji 2012/2013

Ocena pracowników Wydziału Filologicznego – studia doktoranckie

2014/2015

indeks Szczegółowa analiza – studia doktoranckie

Zestawienie ocen jakości kształcenia dokonanych przez pracowników WF

2014/2015

indeks Jakość kształcenia 2014/2015

indeks Zestawienie średnich ocen jakości kształcenia