Misja

 

Wydział Filologiczny prowadzi kształcenie na najwyższym poziomie w dyscyplinach językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, z naciskiem na rozwijanie autonomii studenta i kompetencji istotnych dla funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Prowadząc politykę wielojęzyczności i wielokulturowości, Wydział jednocześnie umacnia swoją rolę regionalnego ośrodka kształcenia języka polskiego jako obcego.

Wizja

 

Wydział Filologiczny jest jednostką o wysokiej kulturze jakości kształcenia, kształtowanej odgórnie przez nadzór dziekański i oddolnie przez szkolenia, wsparcie i system upowszechniania dobrych praktyk. Wydział ma wysoką pozycję w kształceniu filologicznym a prowadzone na nim kierunki są rozpoznawalne w kraju i za granicą dzięki wyraźnie sprofilowanym programom kształcenia. Wydział rozwija kształcenie ogólnoakademickie i praktyczne dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz doskonali warunki studiowania w środowisku wielokulturowym. Wydział pełni istotną rolę w środowisku społeczno-gospodarczym regionu i jest uznanym ośrodkiem certyfikowania języka polskiego jako obcego.

 

Strategia rozwoju

 

Cele strategiczne

 

1. Utrzymanie znaczącego potencjału naukowego i statusu dyscyplin naukowych językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz zbudowania zespołu naukowego o wysokim potencjale naukowym w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

Cele strategiczne i kluczowe zadania oraz polityka kadrowa w zakresie dyscyplin językoznawstwo i nauki o kulturze i religii  – patrz Strategia Rozwoju Instytutu Językoznawstwa, w zakresie dyscypliny literaturoznawstwo  – patrz Strategia Rozwoju Instytutu Nauk o Literaturze.

 

2. Podnoszenie jakości oferty studiów filologicznych i optymalizacja realizacji procesu kształcenia

 

Cele szczegółowe Działania
2.1 Umacnianie wysokiej pozycji Wydziału w kształceniu filologicznym poprzez wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej 2.1 Monitorowanie programów studiów i form kształcenia pod kątem stałego dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb studentów i potencjalnych pracodawców; utrzymanie liczby studentów i wzmacnianie pozycji kierunków w rankingach akademickich
2.2 Rozwijanie programów kształcenia osadzonych w trzech dyscyplinach wiodących: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii 2.2 Opracowanie wybieralnego modułu językowego wspólnego dla kilku kierunków; wprowadzenie języka włoskiego do oferty kształcenia; utrzymanie liczby otwieranych kierunków II stopnia; przygotowanie nowej oferty kształcenia na studiach slawistycznych; opracowanie programu studiów o profilu praktycznym w dyscyplinie nauki o kulturze i religii; uruchomienie studiów z podwójnym dyplomem w ramach sojuszu FORTHEM
2.3 Rozwijanie kształcenia w językach obcych na różnych poziomach 2.3 Dostosowanie sylabusów przedmiotów kierunków neofilologicznych do nowego Europejskiego Opisu Poziomów Kształcenia Językowego CEFR 2020, zgodnie z obowiązującymi efektami uczenia się dla tych kierunków: poziom C2 dla kierunków magisterskich, C1 dla kierunków licencjackich oraz B2 dla wybieralnych modułów językowych
2.4 Prowadzenie kształcenia filologicznego dostosowanego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy 2.4 Tworzenie i modyfikowanie modułów wybieralnych przygotowujących do pracy w biurach tłumaczeń, edukacji, biznesie, instytucjach kultury
2.5 Rozwijanie kształcenia praktycznego 2.5 Rozwijanie oferty studiów o profilu praktycznym; organizowanie warsztatów praktycznych na studiach o profilu ogólnoakademickim; realizowanie części zajęć przez ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego
2.6 Rozwijanie autonomii studenta 2.6 Włączanie studentów do badań, szczególnie w przypadku studiów magisterskich; wspieranie działalności kół naukowych; prowadzenie coachingu akademickiego; promowanie tutoringu jako formy relacji nauczyciel–student; wypracowanie procedury promowania najlepszych prac dyplomowych; opracowanie ścieżki przygotowującej do podjęcia studiów III stopnia
2.7 Zapewnianie indywidualizacji procesu kształcenia 2.7 Zwiększenie liczby kursów do wyboru z oferty Wydziału i modułów wybieralnych powyżej ustawowego minimum 30%; umożliwienie studentom wybierania kursów organizowanych przez partnerów sojuszu FORTHEM i wypracowanie procedury pełnej uznawalności kursów zrealizowanych na uczelniach partnerskich
2.8 Doskonalenie jakości kształcenia poprzez wzrost skuteczności wewnętrznego systemu doskonalenia  jakości kształcenia i budowanie kultury jakości 2.8 Prowadzenie systemowej ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej (audyt wewnętrzny prowadzony przez Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, akredytacja kierunków przez Polską Komisję Akredytacyjną); prowadzenie okresowej kontroli jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych (hospitacje, ankiety studenckie); prowadzenie okresowej oceny kompetencji kadry dydaktycznej; monitorowanie skuteczności procedur jakości kształcenia

 

3. Poprawianie dostępności i warunków studiowania

 

Cele szczegółowe Działania
3.1 Doskonalenie systemu promocji rekrutacji 3.1 Wdrożenie kompleksowej całorocznej kampanii promocyjnej umożliwiającej dotarcie do szerokiego grona kandydatów przy pomocy różnych kanałów przekazu, przy współpracy ze specjalistami z Biura Marketingu i Public Relations UO;  zróżnicowanie kampanii promocyjnych dla kandydatów na studia I i II stopnia
3.2 Doskonalenie systemu przekazu informacji 3.2 Stałe wzbogacanie strony Wydziału i podstron kierunków w nowe informacje; doskonalenie strony Wydziału w języku angielskim i powstanie podstron kierunków w językach obcych
3.3 Pozyskiwanie dobrych kandydatów na studia oraz zmniejszenie odsetka rezygnacji ze studiów 3.3 Wprowadzenie procedury badań atrakcyjności studiów; systematyczne zwiększanie progu punktowego przyjęć kandydatów na studia I stopnia
3.4 Rozwijanie  dostępności dla osób z różnymi potrzebami 3.4 Znaczące polepszenie warunków pracy w salach poprzez bieżące doposażanie w sprzęt multimedialny; wyposażenie bazy lokalowej w pomoce dydaktyczne niezbędne w kształceniu praktycznym; zwiększenie funkcjonalności pracowni specjalistycznych do tłumaczeń kabinowych i wspomaganych komputerowo
3.5 Rozwijanie infrastruktury 3.5 Stworzenie pracowni symulacji firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu; doposażenie pracowni symulacji klasy szkolnej; optymalizacja wykorzystania sal dydaktycznych; polepszenie warunków studiowania poprzez zagospodarowanie przestrzeni wspólnej w sposób przyjazny dla studentów
3.6 Rozwijanie infrastruktury cyfrowej 3.6 Dostosowywanie zasobów poprzez unowocześnianie posiadanych urządzeń i licencji; zwiększanie dostępu do baz i zasobów cyfrowych biblioteki wydziałowej
3.7 Rozwijanie obsługi toku studiów 3.7 Doskonalenie obsługi administracyjnej studentów poprzez umożliwienie komunikacji wielokanałowej (kontakt bezpośredni i zdalny), w języku polskim i angielskim
3.8 Rozwijanie technik kształcenia na odległość 3.8 Rozwijanie funkcjonalności platform do nauczania zdalnego; prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu zdalnej dydaktyki akademickiej; wyposażenie wszystkich pracowni w multimedia umożliwiające kształcenie hybrydowe
3.9 Wspieranie rozwoju kadry prowadzącej zajęcia dydaktycznej 3.9 Rozwijanie oferty szkoleń doskonalących kompetencje kadry dydaktycznej; rozwijanie form doceniania pracowników poszerzających i pogłębiających swoje kompetencje; inicjowanie działań zmierzających do samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli akademickich
3.10 Wspieranie kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne w zakresie obsługi procesu dydaktycznego 3.10 Polepszenie warunków pracy pracowników dydaktycznych poprzez wyodrębnienie dla nich pomieszczeń  wyposażonych w stanowisko komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne i zaplecze socjalne

 

4. Umacnianie relacji z otoczeniem i rozwijanie kompetencji absolwentów

 

Cele szczegółowe Działania
4.1 Stałe poszerzanie grona współpracowników spoza uczelni w ramach Rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Filologicznego 4.1 Wykorzystywanie dotychczasowych i nawiązywanie nowych kontaktów  w otoczeniu społeczno-gospodarczym; zapraszanie do współpracy przy opiniowaniu programów studiów; zwiększenie udziału praktyków w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; zapraszanie do współpracy w organizacji praktyk studenckich i staży; zapraszanie do współpracy w ramach projektów rozwijających kompetencje zawodowe studentów
4.2 Ułatwienie absolwentom wejścia na rynek pracy poprzez rozwijanie kompetencji zawodowych studentów 4.2 Realizowanie projektów rozwoju kompetencji i projektów stażowych; monitorowanie trendów na rynku pracy; realizowanie prac magisterskich powiązanych z rynkiem pracy i na zamówienie instytucji z otoczenia uczelni
4.3 Rozwijanie współpracy z branżą nowoczesnych usług dla biznesu 4.3 Organizowanie 3-miesięcznych staży i praktyk; organizowanie warsztatów z przedsiębiorcami; wprowadzenie studiów przypadku do praktycznej dydaktyki akademickiej
4.4 Rozwijanie współpracy z branżą tłumaczeń 4.4 Realizowanie rzeczywistych projektów tłumaczeniowych
4.5 Badanie opinii absolwentów i monitorowanie losów absolwentów 4.5 Prowadzenie cyklicznego badania opinii absolwentów w celu określenia mocnych i słabszych stron kształcenia filologicznego i kulturoznawczego
4.6 Wzmocnienie kulturotwórczej roli Wydziału 4.6 Zwiększenie liczby wykładów otwartych, wydarzeń i publikacji popularyzatorskich
4.7 Wykorzystywanie obecności eksperckiej pracowników Wydziału w gremiach krajowych i międzynarodowych w celu opiniowania zmian i wprowadzania dobrych praktyk w procesie kształcenia 4.7 Rekomendowanie przez pracowników Wydziału będących ekspertami krajowych i międzynarodowych gremiów kierunków rozwoju Wydziału i zmian w programach kształcenia
4.8 Budowanie potencjału Wydziału jako ośrodka kształcenia i certyfikowania języka polskiego jako obcego w ramach studiów pełnych, krótkoterminowych i kształcenia ustawicznego 4.8 Doskonalenie i rozwijanie nowych programów studiów opartych na kształceniu kompetencji studenta w języku polskim jako obcym, prowadzenie kursów językowych dla obcokrajowców, prowadzenie egzaminów certyfikatowych na różnych poziomach biegłości językowej, prowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego

 

5. Umiędzynarodowienie studiowania

 

Cele szczegółowe Działania
5.1 Stworzenie warunków studiowania w środowisku wielokulturowym 5.1 Zwiększenie udziału obcokrajowców wśród studentów Wydziału; zwiększenie liczby kierunków studiów prowadzonych w języku obcym; zwiększenie liczby kursów do wyboru prowadzonych wyłącznie w języku obcym; zwiększenie udziału obcokrajowców w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
5.2 Rozwijanie wymiany studenckiej w ramach studiów krótkoterminowych 5.2 Przeprowadzenie weryfikacji umów programu Erasmus+; optymalizacja procesu uznawania efektów uczenia się zdobytych w uczelni partnerskiej; zwiększenie aktywności studentów Wydziału w wyjazdach na uczelnie i praktyki zagraniczne
5.3 Współpraca w ramach sojuszu Uniwersytetów Europejskich FORTHEM 5.3 Wdrożenie dobrych praktyk partnerów sojuszu FORTHEM; organizowanie wspólnych studiów kończących się otrzymaniem podwójnego dyplomu; zwiększenie udziału Wydziału w wirtualnej akademii FORTHEM
5.4 Współpraca w ramach międzynarodowych partnerstw strategicznych 5.4 Realizowanie wspólnych działań dydaktycznych, w szczególności w ramach projektów edukacyjnych (Partnerstwa Strategiczne programu Erasmus+, Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie programu NAWA)
5.5 Rozwijanie umiędzynarodowienia na miejscu 5.5 Wypracowanie procedury uznawania pojedynczych przedmiotów realizowanych zdalnie w uczelni partnerskiej w ramach wirtualnej akademii sojuszu FORTHEM; wdrażanie projektów dla studentów w ramach umiędzynarodowienia na miejscu, poprzez umożliwianie realizacji efektów uczenia się w grupach międzynarodowych, we współpracy ze studentami partnerskich uczelni za pomocą narzędzi zdalnego uczenia się i komunikacji
5.6 Rozwijanie kompetencji miękkich studenta w języku obcym 5.6 Umożliwienie realizacji części programu kształcenia w języku obcym; zwiększenie liczby kursów zmiennych ogólnouczelnianych realizowanych w językach obcych; zwiększenie liczby wykładów prowadzonych przez wykładowców wizytujących
5.7 Współtworzenie środowiska wielokulturowego 5.7 Organizowanie wydarzeń o charakterze akademicko-kulturalnym w ramach krótkich mobilności studentów zagranicznych, w tym międzynarodowych szkół letnich/zimowych, festiwali nauki, seminariów doktoranckich, sesji posterowych; podnoszenie jakości i dostępności kursów niefilologicznych prowadzonych w języku angielskim
5.8 Kształtowanie polityki wielojęzyczności 5.8 Kształcenie w wielu językach, na różnych poziomach; wprowadzenie oznaczeń dwujęzycznych polsko-angielskich na terenie całego Wydziału; zapewnienie dostępności informacji w języku angielskim (regulaminy, wzory podań, strona Wydziału); zapewnienie obsługi studenta zagranicznego w języku angielskim
5.9 Wspieranie postaw otwartości na różnorodność i podnoszenie jakości interakcji z cudzoziemcami 5.9 Organizowanie wydarzeń integracyjnych i szkoleń w zakresie komunikacji międzykulturowej; stwarzanie warunków do współpracy studentów polskich i zagranicznych w procesie kształcenia
5.10 Rozwijanie kompetencji studenta zagranicznego w języku polskim 5.10 Rozwijanie kompetencji studentów zagranicznych w  zakresie języka polskiego jako obcego przez cały okres studiów; podnoszenie jakości i atrakcyjności kierunków oferujących nauczanie języka polskiego od podstaw dla obcokrajowców
5.11 Promowanie oferty kształcenia dla cudzoziemców 5.11 Organizowanie szkół letnich języka polskiego i angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów z Chin; współpraca z instytucjami rekrutującymi studentów zagranicznych
5.12 Promowanie wymiany kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne 5.12 Uwzględnienie mobilności w procesie oceny pracownika; opracowanie kryteriów rekrutacji pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+