„Semestralnik Językoznawczy”

Numer 1: zima 2023/24
Językowe oblicza tożsamości

Numer 1: zima 2023/24
Językowe oblicza tożsamości

„Semestralnik Językoznawczy” to czasopismo popularnonaukowe poświęcone tematyce językoznawczej, które ukazuje się dwa razy do roku, towarzysząc kolejnym semestrom akademickim. Jest owocem pasji i zaangażowania Studenckiego Koła Naukowego Onoma, działającego pod egidą Instytutu Językoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim.

Głównym celem pisma jest stworzenie przestrzeni dla osób studenckich, w której mogą dzielić się swoją pasją do nauki, eksplorować zainteresowania oraz prezentować osiągnięcia. Misją redakcji SJ jest nie tylko promowanie wiedzy językoznawczej, lecz również rozwijanie umiejętności pisarskich i badawczych młodych osób akademickich oraz zachęcanie ich do uczestnictwa w dyskusjach naukowych.

Czasopismo znajduje się pod patronatem i opieką merytoryczną Instytutu Językoznawstwa, a przy redakcji działa rada naukowa składająca się z osób pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki temu, zachowując wysoki poziom merytoryczny, pismo inspiruje do poszerzania horyzontów i angażowania się w rozwój dziedziny językoznawstwa.

Wydawca:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

 

Inicjator:

Studenckie Koło Naukowe ONOMA

 

Patronat oraz opiekę merytoryczną udziela:

 

 

 

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

 

Skład redakcji

 

Redaktor naczelny: Kacper Kozdraś

Zastępczynie redaktora naczelnego: Oliwia Doszczak i Marta Wacławczyk

Sekretarzyni: Alicja Bulak

Rada naukowa: dr Anna Andrzejewska; dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO; dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO; prof. dr hab. Jolanta Nocoń; dr Julia Piotrowska; mgr Katarzyna Preuhs; dr hab. Anna Tabisz, prof. UO

Komitet merytoryki: Alicja Bulak, Lilianna Chomicz, Oliwia Doszczak, Kacper Kozdraś, Marta Wacławczyk

Redakcja językowa: Alicja Bulak, Agnieszka Janiszewska, Weronika Kłysz, Kacper Kozdraś, Anna Mularczyk

Adres e-mail: skn.onoma.uo@gmail.com

Facebook: Studenckie Koło Naukowe ONOMA

Instagram: uo.onoma

 Adres: plac Kopernika 11, pokój nr 106A, 45-040 Opole

 

Studenckie Koło Naukowe Onoma to jednostka z wieloletnią tradycją, funkcjonująca przy Instytucie Językoznawstwa Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Opolskim. Koło przeszło w ostatnich latach metamorfozę i pod wpływem aktywnie działających w nim członków rozszerzyło swoją działalność na wszystkie gałęzie językoznawstwa, a szczególnie upodobało sobie chwilowo tematy związane z socjolingwistyką, językiem inkluzywnym, linguistic landscape oraz językowym obrazem świata. 

 Koło aktywnie prowadzi różnorodne badania naukowe, m.in. badania komparatystyczne feminatywów, maskulatywów oraz neutratywów w  języku fińskim i polskim. Od wielu lat inspiruje również młodych ludzi w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych do poszerzania swojej wiedzy, organizując cykliczny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim. Uczniowie mają okazję sprawdzić się nie tylko w kwestii wiedzy z zakresu literatury, gramatyki czy ortografii, lecz również pod względem retoryki, w oratorskiej części konkursu. 

 Poza działaniami naukowymi prowadzi także działania popularyzatorskie, promując naukę, a szczególnie językoznawstwo w różnego rodzaju warsztatach, m.in.podczas tradycyjnych „Podwieczorków z Onomą”, jak również we współpracy z konsorcjum uniwersytetów europejskich Forthem. Działaniem popularnonaukowym na szerszą skalę, którego podjęło się w roku akademickim 2023/2024, jest „Semestralnik Językoznawczy”, w którym członkowie Koła mają możliwość publikowania artykułów popularnonaukowych o tym, co szczególnie ich interesuje, tworząc nową platformę do działalności twórczej i dzielenia się wiedzą ze społecznością akademicką. 

 Koło przyjmuje z otwartymi ramionami każdego, kto chciałby zaangażować się w jego działalność i stać się częścią powoli rosnącego grona młodych osób badających język.