Erasmus+

Program Erasmus+ jest programem wspierającym mobliność studentów i umożliwia im studiowanie przez semestr na jednej z wielu partnerskich uczelni zagranicznych. Semestr ten – po spełnieniu wymogów ustalonych przed wyjazdem – jest zaliczany jako część studiów na uczelni macierzystej, czyli na Uniwersytecie Opolskim. Erasmus+ umożliwia także odbycie praktyki zawodowej w instytucji lub przedsiębiorstwie za granicą, w krajach należących do Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znaleźć można na uniwersyteckiej stronie programu Erasmus+.

Lista koordynatorów programu Erasmus+ na Wydziale Filologcznym.