System Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym to zbiór wzajemnie powiązanych elementów składających się na proces kształcenia studenta, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość. Jakość kształcenia obejmuje studentów wszystkich form i poziomów studiów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników. Podstawowym celem jest zapewnienie nauczania na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującym prawem, europejskimi standardami i wskazówkami dotyczącymi wewnętrznego zapewnienia jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Cel ten jest osiągany poprzez zadania realizowane przez wydziałowe komisje ds doskonalenia i oceniania jakości w ramach wydziałowej strategii doskonalenia jakości. Strategia ta uwzględnia specyfikę wydziału i pozwala na samodzielnie opracowanie szczegółowych procedur, jednakże z zachowaniem ogólnouczelnianych wytycznych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Jakość kształcenia


 

 

Wydziałowa Księga Jakości

 

 

Materiały szkoleniowe o systemie jakości

 

 

Komisje do spraw jakości kształcenia

 

 

Sprawozdania

 

 

Raporty z doskonalenia jakości kształcenia

 

 

Ankietyzacja