w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość oraz weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie Opolskim.

ZR-47-2022-zmiana-ZR-121.2021