URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DEPARTAMENT EDUKACJI I RYNKU PRACY

DEP-SSP.533.13.2022.WD

Opole, dnia 07 grudnia 2022 roku

prof. dr hab. Marek Masnyk
Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Szanowny Panie Rektorze,

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów w ramach Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów za osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2021/2022. Jedno stypendium wynosi do 500 zł miesięcznie i jest wypłacane przez 10 miesięcy.

Studentów Pańskiej Uczelni, spełniających kryteria obowiązkowe zapraszamy do składania wniosków w terminie naboru od 7 do 22 grudnia 2022 roku. Jednocześnie informuję, że zgodnie z §4 Regulaminu, o Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego ubiegać się mogą studenci spełniający obowiązkowe kryterium średniej ocen za rok akademicki 2021/2022 nie niższej niż 4,70 oraz przynajmniej jedno z dwóch kryteriów:
– udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo- badawczej lub osiągnięcia sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, albo
– inne osiągnięcia.

Uprzejmie proszę o poinformowanie studentów o możliwości uzyskania stypendium. Informacji udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr tel. 77 44 67 834, e-mail: dep@opolskie.pl Szczegóły także na stronie internetowej https://www.opolskie.pl/stypendia-marszalka/ oraz pod kodem QR zamieszczonym u dołu pisma.

Sprawę prowadzi: Wioleta Duda

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Aktualny wzór Wniosku,
  3. Regulamin Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów (tekst jednolity napodstawie: uchwały Nr XXVIII/291/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2021 roku, oraz uchwały Nr XLIII/427/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 roku).URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT EDUKACJI I RYNKU PRACY ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, +48 77 5416 503, fax.: +48 77 5416 461, email: dep@opolskie.plwww.opolskie.pl

Z poważaniem

Dyrektor Monika Jurek