Zapraszamy kreatywnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie “proMOCja POLONISTYKI UO”

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 3. Przedmiotem konkursu jest krótki spot (audio – *mp3, *wav lub *wma, video – *mp4, *avi, *mpg, *divx, *xvid, *mpeg) reklamujący studia polonistyczne na Uniwersytecie Opolskim, trwający maksymalnie 30 sekund.
 4. Pracę konkursową, zapisaną na podpisanej płycie CD lub DVD, należy złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (Collegium Maius, Pl. Kopernika 11a, Opole) lub przesłać plik na adres mailowy: modernizmuo@gmail.com.
 5. Termin wysyłania, złożenia prac upływa 15 marca o godz. 24.00.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dnia Otwartego Polonistyki UO, 19 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius (Pl. Kopernika 11, Opole).
 7. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz muszą być zgodne z normami obyczajowymi; przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych, majątkowych do spotu reklamowego oraz że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa i zasadami etyki.
 9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich do swoich prac na rzecz Organizatora Konkursu, w wyniku czego Organizatorzy uzyskują prawo do publikacji prac zgłoszonych na konkurs.
 10. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Pod uwagę będą brane: kreatywność, walory estetyczne i perswazyjne prac. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżniony spot może zostać wykorzystany jako oficjalna reklama kierunku, będzie wyświetlony na oficjalnej stronie IPiK i w mediach społecznościowych związanych z IPiK.
 12. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.