Link do zajęć z dr P.  Szczerbik-Chudy dla studentów I roku Lingwistyki stosowanej (Komunikacja społeczna międzykulturowa)
Gr. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3atZWUIFYcNO2f6YuJL4YiuhN2LyOOioo4FLyrDT4QSx41%40thread.tacv2/1696230872667?context=%7b%22Tid%22%3a%228bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5%22%2c%22Oid%22%3a%225f6df711-441d-4834-8bf5-46f03c8330c8%22%7d
Gr. II:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9OAXVXK9X17pJZA4HDsOLUoTAP3EjMTr9nzueRmndWw1%40thread.tacv2/1696231311759?context=%7b%22Tid%22%3a%228bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5%22%2c%22Oid%22%3a%225f6df711-441d-4834-8bf5-46f03c8330c8%22%7d