Tryb postępowania w procedurze nadania tytułu profesora

1. Kandydat składa wniosek do Rady Wydziału.

2. Rada proponuje listę dziesięciu recenzentów – nie wchodzących w skład Rady.

3. Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów, którzy przygotowują oceny kandydatury do tytułu profesora.

4. Rada Wydziału po podjęciu uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora przesyła go wraz z aktami postępowania w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały do Centralnej Komisji.

5. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.

6. Centralna Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora.

7. W przypadku podjęcia uchwały o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora, Rada Wydziału lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Art. 26. 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.):

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, oraz:

1) ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;

2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych;

3) posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej trzy razy w charakterze promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, w tym co najmniej raz w charakterze promotora, oraz co najmniej dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;

4) odbyła staże naukowe i prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

Do tej pory: postępowanie rozpoczynało się na wniosek Rady Wydziału (za zgodą kandydata) lub na wniosek kandydata, poparty 4 opiniami osób z tytułem profesora w dyscyplinie, w której kandydat ubiega się o tytuł naukowy. Po dwóch recenzentów powoływała Rada i Centralna Komisja. Rada Wydziału, po zapoznaniu się z ocenami recenzentów, podejmowała uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora. W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kierowała wniosek o nadanie tytułu profesora do Centralnej Komisji, a ta, jeśli wniosek zyskał poparcie – kierowała go do Prezydenta RP.
Od kandydata wymagano – oprócz stopnia doktora hab. – istotnych osiągnięć organizacyjnych i znaczących osiągnięć w zakresie dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej.