Biuro Nauki i Obsługi Projektów/Zespół ds. mobilności międzynarodowej zaprasza do wzięcia udziału w nowej rekrutacji pracowników na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

Oferta jest kierowana do pracowników akademickich i nieakademickich.

W ramach dostępnej puli miejsc można starać się o stypendium na wyjazd w kategorii:

1. Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA). Podstawą wyjazdów pracowników akademickich do krajów programu są aktualnie obowiązujące umowy międzyinstytucjonalne (wykaz pod adresem: http://hello.uni.opole.pl/uczelnie-partnerskie/) zawiązane na daną dziedzinę kształcenia w  jednostce UO oraz zrealizowanie w instytucji przyjmującej co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w trakcie trwania pobytu. Stypendium jest przyznawane na czas trwania mobilności od min. 2 dni roboczych do około tygodnia.

2. Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych połączony ze szkoleniem (STA+STT). Może być to np. specjalistyczne szkolenie mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania. W przypadku wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem wymagana minimalna liczba godzin dydaktycznych do przeprowadzenia zostaje zmniejszona z 8 do 4 godzin w trakcie trwania pobytu.

Aktualne dokumenty aplikacyjne – wniosek wyjazdowy oraz program nauczania (Teaching mobility agreement – na etapie rekrutacji nie wymagamy podpisu przełożonych na programie nauczania) należy złożyć u właściwego koordynatora wydziałowego Programu Erasmus+ (http://hello.uni.opole.pl/koordynatorzy/ )

AKTUALNY WZÓR WNIOSKU WYJAZDOWEGO ORAZ PROGRAMU NAUCZANIA (TEACHING MOBILITY AGREEMENT) można pobrać ze strony: https://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-nauczycieli-akademickich-2/?et_fb=1

3. Wyjazd pracownika nieakademickiego (dotyczy również pracowników administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT). Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni robocze). Celem mobilności w celu udziału w szkoleniu jest podniesienie kwalifikacji pracownika (w zakresie dziedziny wynikającej z zakresu obowiązków), jak i  rozwój internacjonalizacji Uniwersytetu Opolskiego. Wyjazd może być realizowany zarówno do uczelni partnerskich UO jak i do innych instytucji (nie ma wymogu posiadania zawiązanej umowy międzyuczelnianej) pod warunkiem, iż wyjazd wpisuje się w cele określone powyżej.

AKTUALNY WZÓR WNIOSKU WYJAZDOWEGO ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA (TRAINING MOBILITY AGREEMENT) można pobrać ze strony:

https://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych (aktualny wniosek wyjazdowy oraz indywidualny program nauczania lub szkolenia „teaching/training mobility agreement” należy przekazać do właściwego koordynatora wydziałowego Programu Erasmus+ http://hello.uni.opole.pl/koordynatorzy/ lub w przypadku pracowników nieakademickich do bezpośredniego przełożonego/dyrektora JOA, którzy są odpowiedzialni za przekazanie dokumentacji pracowników do Biura Nauki i Obsługi Projektów (Zespół ds. mobilności międzynarodowej/Program Erasmus+),  DS Kmicic, ul. Grunwaldzka 31 w Opolu.

Koordynatorzy Programu Erasmus+ lub dyrektorzy JOA są proszeni o przekazanie kompletu dokumentów pracowników (rankingowa lista nominacyjna, wnioski wyjazdowe oraz programy nauczania/szkolenia) do Biura Nauki i Obsługi Projektów w terminie do 8 lipca 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że akceptujemy również dokumenty podpisane i  przekazane w  formie elektronicznej poprzez system EZD na konto techniczne Erasmus+ Office UO.

Dokumenty przekazane po upływie wyznaczonego terminu oraz dokumenty nie spełniające kryteriów nie będą rozpatrywane.

Zasady i kryteria rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników są dostępne na stronie:

https://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-dydaktycznych/?preview=true

https://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-szkoleniowych/

Wszelkich informacji na temat wyjazdów pracowników w ramach programu ERASMUS+ udziela p. Magdalena Rudy z Biura Nauki i Obsługi Projektów (Program Erasmus+), DS Kmicic, ul. Grunwaldzka 31 w Opolu. E-mail: erasmus@uni.opole.pl, mrudy@uni.opole.pl,  tel. 77 452 73 52.