Szanowni Państwo Dziekani i koordynatorzy kierunków w Uniwersytecie Opolskim.

W związku z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego proszę o podjęcie działań mających na celu osiągnięcie zakładanych efektów uczenia w roku akademickim 2019/2020.

Proponuję aby wykłady dla studentów, doktorantów i słuchaczy udostępniać drogą elektroniczną w terminach (godzinach) przewidzianych harmonogramem studiów z jednoczesną obecnością i możliwością kontaktu on-line pracownika dydaktycznego i/lub badawczo-dydaktycznego. Zajęcia, które zostały przewidziane jako zajęcia e-learningowe powinny być realizowane w dotychczasowej formule i zgodnie z harmonogramem.

Część zajęć o charakterze projektowym czy seminaryjnym, które nie wymagają stałego kontaktu bezpośredniego studentów z prowadzącym proponuje się realizować w ramach kontaktu e-mail.

Zajęcia z wychowania fizycznego odwołuje się do odwołania, zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020.

Realizacja ćwiczeń, ich organizacja (sposób realizacji) podlega bezpośredniej decyzji dziekanów, w porozumieniu z koordynatorami (do dnia 13 marca 2020 proszę o wskazanie działań).

Zajęcia na studiach niestacjonarnych proponuję zawiesić na okres najbliższych dwóch tygodni, ze wskazaniem dotyczącym wykładów. Proponuję rozważyć możliwość zrealizowania w tym terminie wszystkich zajęć o charakterze wykładów (przekazanie studentom materiałów w formie elektronicznej), aby po okresie zawieszenia zajęć można było zrealizować wszystkie pozostałe zajęcia wymagającego bezpośredniego kontaktu z nauczycielami akademickimi.

Proponuję zaliczenie odbytych zajęć w formie zdalnej jako zrealizowane.

Organizacja zajęć klinicznych na kierunku lekarskim zostanie uregulowana decyzją dziekana Wydziału Lekarskiego.

Wszystkie konsultacje dla studentów powinny odbywać się w terminie przewidzianym w organizacji roku akademickiego dla każdego pracownika, a także w formie on-line (platforma e-learningowa, Skype, e-mail, telefon).

W sytuacjach, kiedy student (praca dyplomowa, magisterska, itp.), doktorant, pracownik badawczo-dydaktyczny wykonuje laboratoryjny projekt badawczy, którego realizacja nie stwarza zagrożenia epidemiologicznego (możliwe jest zachowanie wystarczająco dużego dystansu społecznego tzn. wymaganych warunków bezpieczeństwa), za zgodą zainteresowanych stron może być realizowany.

Równocześnie przypominam, iż wszyscy studenci i pracownicy Uczelni, którzy mają objawy właściwe dla COVID-19 (gorączka, suchy kaszel, problemy z oddychaniem)  są zobowiązani do pozostania w domu i postepowania zgodnego z zaleceniami GIS.

Przypominam także, iż zawieszenie zajęć dla studentów nie oznacza, że pracownicy nie mają obowiązku świadczenia pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem Pracy w UO).

Prorektor ds. kształcenia i studentów

Dr hab. Izabella Pisarek, prof.UO

UWAGA! Drodzy Studenci, proszę na bieżąco śledzić tablicę ogłoszeń. Od poniedziałku zaczną pojawiać się szczegółowe informacje dotyczące trybu poszczególnych zajęć, prowadzonych przez Pracowników Wydziału Filologicznego.