19 października 2023 r. rozpocznie się trzydniowa – 19-21.10.2023 r. – XXIII Ogólnopolska i Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna. Jej organizatorem i gospodarzem jest Uniwersytet Opolski, a współorganizatorami: Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Onomastyczne oraz Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Patronatem honorowym konferencję objęli Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk, Wojewoda Opolski Sławomir Kłoskowski, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Historia konferencji sięga roku 1979 r., kiedy to rozpoczęły się cykliczne spotkania onomastów z kraju, a później także – z zagranicy (głównie z krajów słowiańskich). Pomysłodawcą cyklu był profesor Henryk Borek, który jako przewodniczący Komisji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Szczedrzyku pod Opolem zorganizował I Ogólnopolską Konferencję Onomastyczną. Do dziś konferencje onomastyczne odbywają się co dwa lata w różnych ośrodkach naukowych kraju i stanowią wyjątkową okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji językoznawców.

Tematem najbliższej konferencji jest ,,Onomastyka kulturowa”. W ostatnich latach obserwuje się w onomastyce zwrot w kierunku badań interdyscyplinarnych, ujmujących język jako zwierciadło procesów historycznych, politycznych i kulturowych, dlatego głównymi problemami badawczymi będą:

– zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych; metodologia kulturowych badań onomastycznych; nazwy własne w świetle etnolingwistyki, lingwistyki kulturowej i antropologicznej, językowego obrazu świata;

– nazwy własne na pograniczach kulturowych, etnicznych, językowych, religijnych, geograficznych, nazwy określonych desygnatów w różnych kulturach i językach;

– kognitywne ujęcie onimii: nazwy własne jako nośniki wartości, kategoryzacja i klasyfikacja nazw własnych, stereotypy a nazewnictwo;

– nazwy własne w dyskursie; wtórne funkcje nazw własnych: m.in. kulturotwórcza, ludyczna, pragmatyczna, marketingowa, perswazyjna.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji o godz. 9.00 oraz późniejsze obrady plenarne w dniu 19 października odbędą się w Auli B w budynku UO przy ul. Oleskiej 48. Obrady w dniach 20 i 21 października będą miały miejsce na Wydziale Filologicznym UO przy pl. Kopernika 11.

Agenda konferencji jest dostępna na stronie internetowej: https://instytutjezykoznawstwa.wfil.uni.opole.pl/mioko23

Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”., ze źródeł finansowych z zakresu Upowszechniania i Promocji Działalności Naukowej PAN oraz ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Radio Opole, ,,O!Polska” i ,,Czas na Opole”.