ZARZĄDZENIE nr 4/2022

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Opolskim

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 487 z późn. zm.), w związku z § 11 zarządzenia nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza:

§ 1

W zarządzeniu nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Opolskim wprowadza się następujące zmiany:

  • zmienia się § 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, gdy charakter zajęć nie pozwala na ich realizację w formie, o której mowa w § 1, na wniosek prowadzącego zajęcia – za zgodą odpowiednio dziekana lub dyrektora Szkoły Doktorskiej – dopuszcza się możliwość prowadzenia kształcenia w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

2. Na wniosek prowadzącego zajęcia – za zgodą odpowiednio dziekana lub dyrektora Szkoły Doktorskiej – dopuszcza się możliwość prowadzenia weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalna weryfikacja efektów uczenia się) w zakresie egzaminów przeprowadzanych w formie ustnej, z zastrzeżeniem obowiązku zapewnienia kontroli przebiegu oraz rejestracji egzaminu za pośrednictwem MS Teams. Do przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia stosuje się odpowiednio Regulamin, o którym mowa w § 2.

3. W przypadku, gdy prowadzącym zajęcia jest dziekan lub dyrektor Szkoły Doktorskiej zgody udziela odpowiednio prorektor ds. kształcenia i studentów lub prorektor ds. nauki.” 

  • dotychczasowy § 4 staje się § 5.

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenie organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Opolskim pozostają bez zmian. 

§ 3

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia tekst jednolity zarządzenia nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Opolskim, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Opolskim. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     REKTOR UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

     prof. dr hab. Marek Masnyk

Załącznik do zarządzenia nr 4/2022
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE nr 2/2022

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 24 stycznia 2022 r.

tekst jednolity: z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Opolskim

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 487 z późn. zm.), w związku z § 11 zarządzenia nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza:

§ 1

W trosce o życie i zdrowie studentów, doktorantów, uczestników innych form kształcenia oraz osób zatrudnionych w Uniwersytecie Opolskim, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną – w okresie od dnia 25 stycznia 2022 r. do dnia          2 lutego 2022 r. wprowadzam w Uniwersytecie Opolskim organizację kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (kształcenie zdalne), w ramach wszystkich prowadzonych w Uczelni form kształcenia, z wyjątkiem studentów odbywających obowiązkowe zajęcia lub praktyki w placówkach medycznych. 

§ 2

Kształcenie, w okresie oraz formie, o których mowa w § 1 prowadzi się zgodnie z  Regulaminem prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość oraz weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie Opolskim. 

§ 3

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym przeprowadzona zostanie w formie stacjonarnej, zgodnie z postanowieniami zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022. Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym uwzględniający stacjonarną formę przeprowadzania zaliczeń i egzaminów – zgodnie z § 20 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Opolskim – powinien zostać ogłoszony w formie komunikatu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. 

§ 4

  • W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, gdy charakter zajęć nie pozwala na ich realizację w formie, o której mowa w § 1, na wniosek prowadzącego zajęcia – za zgodą odpowiednio dziekana lub dyrektora Szkoły Doktorskiej – dopuszcza się możliwość prowadzenia kształcenia w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 
  • Na wniosek prowadzącego zajęcia – za zgodą odpowiednio dziekana lub dyrektora Szkoły Doktorskiej – dopuszcza się możliwość prowadzenia weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalna weryfikacja efektów uczenia się) w zakresie egzaminów przeprowadzanych w formie ustnej, z zastrzeżeniem obowiązku zapewnienia kontroli przebiegu oraz rejestracji egzaminu za pośrednictwem MS Teams. Do przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia stosuje się odpowiednio Regulamin, o którym mowa w § 2.
  • W przypadku, gdy prowadzącym zajęcia jest dziekan lub dyrektor Szkoły Doktorskiej zgody udziela odpowiednio prorektor ds. kształcenia i studentów lub prorektor ds. nauki.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     REKTOR UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

     prof. dr hab. Marek Masnyk