Szkoła zimowa FORTHEM współorganizowana przez socjologów UO

Ruszyła szkoła zimowa pracowni Doświadczania Europy oraz Zróżnicowania i Migracji sojuszu FORTHEM. Zatytułowana “Przynależenie i nie-przynależenie do Europy” odbywa się w dniach 21-25 lutego w Uniwersytecie Jyvaskyla, w Finlandii i dotyczy migrantów i wartości europejskich. Biorą w niej udział studenci wszystkich uczelni sojuszu, a socjologowie z Uniwersytetu Opolskiego współtworzą program. Dr. hab. Robert Geisler z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji wygłasza wykład przewodni w poniedziałek, 21.02. o godzinie 11.15, zatytułowany ‘Tożsamość europejska – historie europeizacji’, a dr Michał Wanke z Katedry Nauk o Kulturze wspólnie z Clarą Kleininger z Katedry Socjologii poprowadzą warsztat “Rozumienie migracji przy pomocy materiałów wizualnych”. Prof. Geisler poprowadzi także warsztat “Regionalizm i zróżnicowanie regionalne w UE/Europie”. Obaj koledzy poprowadzą także sesje referatów studenckich.

Program szkoły zimowej można znaleźć pod adresem: https://www.jyu.fi/en/current/archive/2022/02/the-forthem-winter-school-on-belonging-and-non-belonging-in-europe, a wszystkie wykłady przewodnie są otwarte, nie tylko dla zarejestrowanych uczestników. Ze względu na epidemię SARS-CoV-2 wydarzenie odbywa się w formie cyfrowej.

FORTHEM winter school co-organized by UO sociologists

FORTHEM Alliance labs’ on Experiencing Europe and Diversity & Migration winter school launched. Entitled ‘Belonging and Non-Belonging in Europe’ it takes place on Feb 21-25 at the Jyvaskyla University in Finland and covers migrants and European values. Students from all alliance partner universities take part in it, and the sociologists from the University of Opole contribute to the program. Prof. Robert Geisler of the Institute of Political Science and Administration gives the keynote lecture on Monday, 21.02. at 11.15am entitled ‘European Identity – Stories about Europeanisation’, and dr. Michał Wanke of the Department of Cultural Studies together with Clara Kleininger of the Department of Sociology conduct a workshop, ‘Making Sense of Migration Experience With Visual Materials’. Prof. Geisler will also lead a workshop on ‘Regionalism and Regional Diversity in the EU/Europe’.

The Winter School schedule can be found here: https://www.jyu.fi/en/current/archive/2022/02/the-forthem-winter-school-on-belonging-and-non-belonging-in-europe, and all the lectures are open to public, and not only to the registered participants. Due to the SARS-CoV-2 epidemic, the event takes place in the digital format.