Instytut Fizyki UO wraz z Uniwersyteckim Centrum Transferu Wiedzy i Technologii oraz firmą Fielmann, zapraszają na wykład z cyklu Strefa OPT pt. „Myopia – Only a refractive error or a health risk for the eyes?”, który wygłosi Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. (FH). Hans-Jürgen Grein.

Profesor Hans-Jürgen Grein, ukończył inżynierię optyki okulistycznej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Aalen otrzymał dyplom lekarza i szkolenie okulistyczne na Uniwersytecie w Wuerzburgu. W 2001 r. został mianowany profesorem optometrii na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Jenie; od 2007 r. profesor optometrii na Uniwersytecie Technicznym Nauk Stosowanych w Luebeck i kierownik naukowy w Fielmann Akademie Schloss Ploen.

Tematem wystąpienia będzie krótkowzroczność, która jest opisywana zarówno w prasie specjalistycznej, jak i laickiej jako epidemia XXI wieku. W szczególności w Azji częstotliwość i zakres krótkowzroczności gwałtownie wzrosły w ostatnich dziesięcioleciach. U większości osób dotkniętych krótkowzrocznością oko jest zbyt długie w stosunku do mocy refrakcyjnej. Zasadniczo krótkowzroczność można łatwo skorygować optycznie za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych. Interwencje chirurgiczne na oku mogą również skorygować ciężką krótkowzroczność, dzięki czemu okulary nie są już potrzebne. Jednak rozciąganie gałki ocznej spowodowane nadmiernym wzrostem pozostaje. W rezultacie w ciągu całego życia może dojść do bardzo poważnego uszkodzenia wzroku. Intensywne badania dostarczyły wielu informacji na temat mechanizmów wzrostu długości gałki ocznej. Doprowadziło to do opracowania skutecznych procedur kontroli krótkowzroczności, które można stosować podczas wzrostu długości gałki ocznej w wieku szkolnym. W niniejszej prezentacji przedstawiono przegląd przyczyn, zagrożeń dla zdrowia i możliwości leczenia krótkowzroczności.

Strefa OPT to wirtualna przestrzeń dla każdego! Wydarzenie będzie miało miejsce w każdą drugą środę miesiąca na żywo oraz w sieci. Skierowane jest dla każdego, a szczególnie osób zainteresowanych światem optyki, optometrii, technologii okulistycznej, okulistyki, tyflopedagogiki i psychologii poznawczej.

Strefa OPT – Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. (FH). Hans-Jürgen Grein – „Myopia – Only a refractive error or a health risk for the eyes?”

Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. (FH). Hans-Jürgen Grein, Graduation in ophthalmic optics engineering at the University of Applied Sciences Aalen. Medical degree and ophthalmological training at the University of Wuerzburg. In 2001 Appointment as Professor of Optometry at the University of Applied Sciences Jena; Since 2007 Professor of Optometry at the Technical University of Applied Sciences of Luebeck and Head of Science at the Fielmann Akademie Schloss Ploen.

The topic of the lecture is myopia. Myopia or short-sightedness is described in both the specialist and lay press as an epidemic of the 21st century. In Asia in particular, the frequency and extent of myopia has increased rapidly in recent decades. In the majority of those affected, the eye has grown too long in relation to the refractive power. In principle, myopia can be easily corrected optically with spectacles or contact lenses. Surgical interventions on the eye can also correct severe myopia so that glasses are no longer required. However, the stretching of the eyeball due to excessive growth remains. As a result, very serious eye damage can develop over the course of a lifetime. Intensive research has provided many insights into the mechanisms of eye length growth. This has led to the development of effective myopia control procedures that can be used during eye length growth at school age. An overview of the causes, health risks and treatment options for myopia is provided in this presentation.