Prof. Sveinung Sandberg z Uniwersytetu w Oslo na seminarium Polskiego Towarzystwa Socjologicznego o analizie narracyjnej w badaniach przestępczości

Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział w Opolu oraz Interdyscyplinarne Laboratorium Przestrzeni Społecznych i Projektów Artystycznych Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na seminarium online z profesorem Sveinungiem Sandbergiem z Uniwersytetu w Oslo, zatytułowane:

Analiza narracyjna przestępczości i dewiacji

Wydarzenie zaplanowano na wtorek, 16. marca, 2021 r. na godzinę 16.00 w Zoom po rejestracji.

Link do rejestracji tutaj: https://badania.uni.opole.pl/index.php/131997

Sveinung Sandberg jest socjologiem i profesorem w Katedrze Kryminologii i Socjologii Prawa Uniwersytetu w Oslo. Jego badania koncentrują się na procesach marginalizacji, przemocy, wytwarzania męskości, związanych z nielegalnymi narkotykami, a także radykalizacją i ruchami społecznymi, bardzo często wykorzystując podejście narracyjne lub dyskursywne w analizach.

Korzystając z dorobku antropologii, psychologii, literaturoznawstwa i socjolingwistyki, profesor Sandberg jest kluczową postacią torując drogę dla teorii i metod narracyjnych w socjologicznych badaniach przestępstw i dewiacji. W swoich projektach wykorzystuje analizę narracyjną do badań różnych zjawisk, takich jak picie na umór, używanie nielegalnych narkotyków, rozprowadzanie i przemycanie narkotyków, kultura uliczna, rodzicielstwo w więzieniu, prawicowy i dżihadystyczny terroryzm, a ostatnio rozwój przestępczości w Ameryce Łacińskiej podczas pandemii Covid-19. Jego praca jest inspirowana teoriami Pierra Bourdieu i dąży do ich syntezy z analizą narracyjną w studiach nad przestępczością.

Podczas wykładu omówione zostaną przykłady z badań prof. Sandberga, w tym przypadek Breivika, dilerzy narkotyków, historie picia czy przestępczość związana z koronawirusem w Ameryce Łacińskiej. Seminarium będzie moderowane przez dr. Michała Wanke (Katedra Nauk o Kulturze i Religii, Uniwersytet Opolski). Zorganizowano je w związku z przygotowaniem numeru specjalnego czasopisma Drugs: Education, Prevention and Policy na temat “Kultur cannabis i rynków cannabis w perspektywie globalnej” redagowanego gościnnie przez prof. Sandberga, dr. Wanke oraz ich koleżankę i kolegę. Na spotkanie składają się wykład i dyskusja. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do listy wybranych artykułów prof. Sandberga by przygotować się do seminarium, jeżeli tak sobie życzą. Wszelkie pytania związane z seminarium można wysyłać do sekretarza Opolskiego PTS, pana Marcina Deutschmanna (Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej, Uniwersytet Opolski) na adres: marcin.deutschmann@uni.opole.pl. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

 


Polish Sociological Association, Opole branch and the Interdisciplinary Lab for Social Space and Art, University of Opole invite to an online seminar with Prof. Sveinung Sandberg of the University of Oslo

entitled:

Narrative analysis of crime and deviance

The event is scheduled for Tuesday, March 16, 2021, at 4pm in Zoom – link provided upon registration.

Register here: https://badania.uni.opole.pl/index.php/131997

Sveinung Sandberg is a sociologist and professor at the Department of Criminology and Sociology of Law at the University of Oslo. His research focuses on processes of marginalisation, violence, masculinity, illegal drugs, radicalization and social movements, often using a narrative or discourse analytical approach.

Using insights from anthropology, psychology, literature studies and socio-linguistics, he has been central in paving the way for narrative theory and methods in sociological studies of crime and deviance. In his own empirical work he has used narrative analysis to study different phenomenon, such as binge drinking, illegal drug use, drug dealing and trafficking, street culture, parenting in prison, right-wing and jihadi terrorism and recently the developments of crime in Latin America during the Covid-19 pandemic. He has also been inspired by Pierre Bourdieu and attempted to synthesize this with narrative analysis in studies of crime.

The talk covers a range of examples from Prof. Sandberg’s work, including the case of Breivik, drug dealers, drinking stories, or coronavirus related crime in Latin America. The seminar will be moderated by Dr. Michał Wanke (Department of Cultural Studies, University of Opole). It is held in connection to the development of the Special Issue of Drugs: Education, Prevention and Policy journal on ‘Cannabis Cultures and Cannabis Markets in Global Perspective’ guest edited by Prof. Sandberg, Dr. Wanke and their colleagues. The meeting will consist of a lecture and a discussion. Registered participants will receive access to Prof. Sandberg’s reading list for preparation prior to the seminar if they so wish. Any questions related to the seminar can be sent to Mr. Marcin Deutschmann (Department of Sociology and Social Work, University of Opole), the secretary of the Opole branch of the Polish Sociological Association at: marcin.deustschmann@uni.opole.pl.