z dnia 12 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.

poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje:

1. W rozporządzeniu  Ministra  Nauki  i Szkolnictwa  Wyższego  z dnia  27 września  2018 r.  w sprawie  studiów

(Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787 i 1498) wprowadza się następujące zmiany:

tytuł rozdziału 11 otrzymuje brzmienie: „Przepis epizodyczny, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy”;

po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu:

„§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1.”.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).