Kilkanaście dni temu w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Lexicography wydawanym przez Oxford University Press ukazał się w artykuł pt.Sense Equivalence in plWordNet to Princeton WordNet Mapping, którego współautorem jest dr hab. Łukasz Grabowski, pracownik Uniwersytetu Opolskiego.

Wydana w otwartym dostępie publikacja jest jedną z kilku, które powstały w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w latach 2016-2019, a którego kierownikiem jest dr inż. Maciej Piasecki z Grupy Technologii Językowych G4.19 na Politechnice Wrocławskiej.

W skład zespołu projektowego wchodzą również dr Ewa Rudnicka (Politechnika Wrocławska), prof. Francis Bond (Nanyang University of Technology w Singapurze), prof. zw. dr hab. Tadeusz Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. Łukasz Grabowski z Instytutu Filologii Angielskiej UO.

Celem badań, koncentrujących się na porównaniu dwóch niezależnych modeli reprezentacji leksyki języka polskiego i angielskiego, mianowicie Słowosieci (wordnetu języka polskiego) oraz WordNetu princetońskiego dla języka angielskiego, jest określenie stopnia przystawalności danych językowych zebranych w obu zasobach leksykalnych, tj. określenia, jakiego rodzaju luki leksykalne i rozbieżności można zauważyć pomiędzy powiązanymi bazami leksykalnymi oraz jakie mogą być przyczyny ich występowania (np. różnice typologiczne między j. polskim i angielskim, różnice w zakresie budowy Słowosieci i WordNetu princetońskiego). Zdobytą wiedzę wykorzystano do zaprojektowania metod łączenia wordnetów na poziomie jednostek leksykalnych, co stanowi novum w skali światowej, gdyż obecnie wszystkie wordnety łączone są ze sobą na bardziej abstrakcyjnym poziomie synsetów.

Prowadzone badania przyczyniają się do rozwoju metod pozyskiwania informacji z tekstów dwujęzycznych, a ich wyniki będą przydatne zarówno dla tłumaczy, leksykografów, jak i uczących się języka angielskiego.Dr hab. Łukasz Grabowski prowadzi badania z dziedziny translatoryki, języków specjalistycznych, leksykografii, a także językoznawstwa korpusowego i komputerowego. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (m.in. English for Specific Purposes, International Journal of Corpus Linguistics, International Journal of Lexicography), a także rozdziałów w monografiach w uznanych wydawnictwach, np. John Benjamins, Emerald czy Springer. Ma również w swoim dorobku pracę w charakterze kierownika i wykonawcy grantów finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA); w 2013 r. zdobył stypendium podoktorskie w Centrum Zaawansowanych Badań nad Językiem Angielskim (Centre for Advanced Research in English) na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii. 

Dr hab. Łukasz Grabowski prowadzi badania z dziedziny translatoryki, języków specjalistycznych, leksykografii, a także językoznawstwa korpusowego i komputerowego. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (m.in. English for Specific Purposes, International Journal of Corpus Linguistics, International Journal of Lexicography), a także rozdziałów w monografiach w uznanych wydawnictwach, np. John Benjamins, Emerald czy Springer. Ma również w swoim dorobku pracę w charakterze kierownika i wykonawcy grantów finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA); w 2013 r. zdobył stypendium podoktorskie w Centrum Zaawansowanych Badań nad Językiem Angielskim (Centre for Advanced Research in English) na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii.