Mimo epidemii i nieznanych wcześniej wyzwań administracyjnych pracownia Zróżnicowania i migracji (Diversity and Migration lab) realizuje współpracę naukową w ramach sojuszu FORTHEM. W poniedziałek i wtorek, 10. i 11. maja 2021 roku zapraszamy na spotkanie dotyczące postępu działań w ramach pracowni prowadzonej przez koleżanki i kolegów z Uniwersytetu w Palermo: odpowiednio o godzinie 15.00 i o godzinie 9.00. Szczegółowy plan spotkania jest dostępny pod tym adresem: https://www.unipa.it/progetti/forthem/First-progress-meeting-of-Diversity-and-Migration-Lab-FORTHEM/

Pracownia Zróżnicowania i migracji prowadzi interdyscyplinarne badania migracji z perspektywy intersekcjonalnej. W pracach zespołu biorą udział prawnicy, socjologowie, kulturoznawcy, językoznawcy, etycy i artyści sztuk wizualnych, ale formuła jest otwarta i eksperymentalna, więc wciąż istnieje możliwość dołączenia do realizowanych przedsięwzięć.

Zwracamy uwagę studentów na przygotowywaną szkołę zimową w Jyvaskala (‘Winter school on Belonging and Non-Belonging in Europe’) oraz na ideę ‘otwartej przestrzeni dla studentów’), o której we wtorek opowiedzą Roberta Solima (UniPa) i Marcin Deutschmann (UO). Ta ostatnia jest pokłosiem zorganizowanego w UO tygodnia krótkiej mobilności FORTHEM, ‘Prospering in Academia’.

Badaczy chcemy zainteresować publikacją nt migracji, którą przygotowuje profesor Francesco Lo Piccolo (UniPa; poniedziałek), specjalnym panelem konferencji w Opolu (pon.), oraz projektem badawczym i artystycznym, ‘Migrant Media Collection’, które przedstawi dr. Michał Wanke (wtorek).

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się pod tym adresem: https://forms.office.com/r/buhzPuAtnA

Na ewentualne pytania dotyczące spotkania i działalności ‘Labu’ chętnie odpowie Michał Wanke (michal.wanke@uni.opole.pl), koordynator pracowni w UO.

 

Despite the epidemic and previously unknown administrative challenges, the Diversity and Migration lab is pursuing scientific cooperation within the FORTHEM alliance. On Monday and Tuesday, 10th and 11th May 2021 we invite you to a meeting on the progress of activities in the workshop conducted by colleagues from the University of Palermo: at 15.00 and 9.00 respectively. A detailed meeting plan is available at this address:  https://www.unipa.it/progetti/forthem/First-progress-meeting-of-Diversity-and-Migration-Lab-FORTHEM/

The Diversity and Migration Lab conducts interdisciplinary research from an intersectional perspective. The team includes lawyers, sociologists, cultural experts, linguists, ethicists and visual arts artists, but the formula is open and experimental, so it is still possible to join the projects.

We draw students’ attention to the prepared winter school in Jyvaskyla  (‘Winter  school  on  Belonging and Non-Belonging in Europe’) and to the idea of the ‘open space for students’, which will be talked about on Tuesday by Robert  Solim (UniPa) and Marcin Deutschmann (UO). The latter is the aftermath of FORTHEM week of short mobility, ‘Prospering in Academia’, organized by UO.

Researchers may be interested in the publication on migration prepared by Professor Francesco Lo  Piccolo (UniPa; Monday), a special panel of the conference in Opole (Mon.), and a research and artistic project, the ‘Migrant Media Collection’, which will be presented by Dr. Michał Wanke (Tuesday).

To attend the meeting, please register at this address: https://forms.office.com/r/buhzPuAtnA

Should you have any questions about the meeting and activities of the Lab, we are happy to answer – Michal Wanke (michal.wanke@uni.opole.pl), coordinator of the local research lab, UO.