z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie zamykania Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego po godzinie 22.00

Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego  (Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Domy Studenta Uniwersytetu Opolskiego będą zamykane od godziny 22.00, do godziny 06.00 dnia następnego.

§ 2

W godzinach określonych w § 1 obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia i wychodzenia z budynków Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego osób zakwaterowanych.

§ 3

Osoby, które w okresach o których mowa w § 1 świadczą pracę poza Domem Studenta Uniwersytetu Opolskiego będą miały się prawo przemieszczać we wskazanych godzinach po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia od pracodawcy, o obowiązku świadczenia pracy w godzianch wskazanych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania