Katedra Języków Słowiańskich Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza na I Międzynarodową Konferencję Naukową Języki słowiańskie w ujęciu diachronicznym i synchronicznym pt. Między historią a współczesnością, która odbędzie się w dniach 18–19 maja 2023 roku. Konferencja otwiera cykl spotkań, których celem jest naukowa refleksja nad aktualnymi problemami lingwistyki słowiańskiej. Przedmiotem badań są wszystkie języki słowiańskie, które pragniemy poddać oglądowi w perspektywie diachronicznej, synchronicznej, a także porównawczej. Proponujemy zatem podjęcie dyskusji nad językowo-kulturowym dziedzictwem Słowiańszczyzny i dziejami poszczególnych języków słowiańskich oraz nad ich współczesną sytuacją, funkcjonowaniem w warunkach wielokulturowości i wieloetniczności, jak również perspektywami rozwoju, a także nad słowiańskimi dyskursami tożsamościowymi i religijnymi, szczególnie na pograniczach etnicznych, kulturowych i językowych.
Ufamy, że cykl konferencji stanie się platformą wymiany słowiańskiej myśli naukowej i doświadczeń badawczych językoznawców z Polski i zagranicy oraz będzie impulsem do wyznaczania nowych obszarów badań nad językami słowiańskimi wobec wyzwań współczesności, jakie przed nimi stoją.
W ramach konferencji chcemy poddać refleksji naukowej następujące zagadnienia:
1. Diachroniczne badania języków słowiańskich.
2. Stan obecny i tendencje rozwojowe.
3. Leksykograficzny opis języków słowiańskich.
4. Językowo-kulturowy obraz świata Słowian.
5. Teolingwistyka słowiańska.
6. Nowe kierunki badań w lingwistyce słowiańskiej.

 

 

Komitet organizacyjny konferencji
dr hab. Grażyna Balowska, prof. UO – przewodnicząca
dr hab. Aleksander Gadomski, prof. UO
dr Bożena Dereń
dr Alicja Przyszlak
dr Daniel Borysowski
dr Jadwiga Tarsa – sekretarz

https://wfil.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Program-konferencji-18_19-maja.pdf