Zajęcia z panią Alicją Wujec Kaczmarek w dniach 18 i 21 paździenika odbędą się na platformie Teams. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w swoich grupach na Teams.
Classes with Alicja Wujec Kaczmarek on 18 and 21October will take place on Teams. Detailed info will be published in your Teams groups.