Logopedia, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

 

Czego uczy się na kierunku logopedia?

 

Obecnie logopedia jest nowoczesną dziedziną o złożonym i aplikacyjnym charakterze, a to z kolei wpływa na interdyscyplinarny charakter kierunku obejmującego trzy podstawowe perspektywy  lingwistyczną, medyczną i społeczną. Studia na kierunku logopedia drugiego stopnia profil praktyczny kształcą specjalistów i przygotowują do pracy w różnorodnych placówkach i środowiskach, m.in. gabinetach logopedycznych, poradniach logopedycznych, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, a także placówkach oświatowych (warunkiem jest ukończenie wybieralnego modułu nauczycielskiego). Celem kształcenia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie słuchaczek/słuchaczy do działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych obejmujących zaburzenia mowy/kompetencji komunikacyjnej z zakresu logopedii ogólnej w pracy zarówno z dzieckiem, jak i z osobą dorosłą. Studia mogą podejmować absolwentki/absolwenci studiów pierwszego stopnia logopedii.

Program obejmuje 870 godzin zajęć konwersatoryjnych, warsztatowych i seminaryjnych ujętych w cztery bloki: przedmioty podstawowe; przedmioty kierunkowe; przedmioty kierunkowe do wyboru; inne przedmioty (zob. harmonogram studiów).

Ponadto w trzecim semestrze słuchaczki/słuchacze odbywają półroczne  praktyki zawodowe (480 godz.)  w różnego typu placówkach, w których mogą pracować logopedzi (np. poradniach logopedycznych, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, gabinetach). Absolwentki/absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia profil praktyczny będą w pełni przygotowani do wykonywania zawodu: logopeda.

Harmonogram studiów – Logopedia, profil praktyczny

Działalność studencka

Studentki/studenci kierunku logopedia mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach kół naukowych, ruchów czy organizacji studenckich Osoby studiujące mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST, a najaktywniejsze naukowo otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których studentka/student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

 

Sylwetka absolwentki/absolwenta

Absolwentka/absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia profil praktyczny otrzymuje pełne przygotowanie zawodowe w zakresie logopedii ogólnej. Osoby kończące kierunek znajdą zatrudnienie m.in. w:

 • gabinetach logopedycznych;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych: przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (warunkiem jest wybranie modułu nauczycielskiego);
 • specjalistycznych placówkach ochrony zdrowia (diagnostycznych i rehabilitacyjnych);
 • szpitalach.

 

Kontynuowanie nauki

Absolwentka/absolwent kierunku logopedia może kontynuować naukę na studiach doktoranckich w formie stacjonarnej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej językoznawstwo.

 

Dołącz do nas, czekamy na Ciebie!

 

 

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o Kierunku Logopedia opowie Ci nasza koordynatorka:

 

mgr Justyna Migoń-Sasuła

E-mail: justyna.migon-sasula@uni.opole.pl


 • Digital Cultures
 • Logopedia

 

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

 

<< powrót do strony Studia II Stopnia

 

 

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

 • Ocena na dyplomie

Wymagane dokumenty

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Logopedia (licencjat).

Najważniejsze daty

 • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 22.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
 • 24.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
 • 30.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
 • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickiego

Logopedia z językiem polskim jako obcym w pigułce


 

Strona kierunku