Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 47/2022

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość oraz weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie Opolskim. ZR-47-2022-zmiana-ZR-121.2021     Read more →

Uwaga! Zarządzenie JM Rektora w sprawie kształcenia na odległość

ZARZĄDZENIE nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie art. 23... Read more →

ZARZĄDZENIE nr 47/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Więcej…     Read more →

Zarządzenie Rektora nr 2/2021

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych   https://zarzadzenia.uni.opole.pl/upload/2021-01-08-131521_zarz.pdf     Read more →

Dziekanat/ Dean’s Office

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 142/2020, prosi się studentów o zgłaszanie się do Dziekanatu jedynie w sprawach pilnych, wymagających kontaktu osobistego. Preferowany jest kontakt mailowy lub telefoniczny.   According to Regulation No. 142/2020 of Rector of the University of Opole, students are asked to come to the Daen’s Office... Read more →

Zajęcia / Classes

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 142/2020, większość zajęć prowadzonych na Wydziale Filologicznym będzie odbywała się w formie zdalnej. Obecnie trwają prace nad określeniem, które zajęcia będą nadal prowadzone w kontakcie bezpośrednim. W niedzielę na tablicy ogłoszeń ukażą się szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków; bardzo proszę o ponowne zapoznanie się... Read more →

Zajęcia hybrydowe w nowym roku akademickim 2020/2021 – zarządzenie Rektora

W myśl zarządzenia Rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka zajęcia na naszej uczelni w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały w sposób hybrydowy – niektóre online, niektóre w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych, w tym przede wszystkim dystansu społecznego. czytaj więcej…     Read more →

POSTANOWIENIE nr  4/2020 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zamykania Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego po godzinie 22.00 Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego  (Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r.) zarządzam, co następuje: § 1 Domy Studenta Uniwersytetu Opolskiego będą zamykane od godziny 22.00, do godziny 06.00 dnia następnego.... Read more →

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Szanowni Państwo Dziekani i koordynatorzy kierunków w Uniwersytecie Opolskim. W związku z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego proszę o podjęcie działań mających na celu... Read more →

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu  Ministra  Nauki  i Szkolnictwa  Wyższego ... Read more →