Dr Marzannie Pogorzelskiej przyznano nagrodę Quality za całokształt  działań na rzecz równego traktowania studentów Wydziału Filologicznego na przestrzeni ostatnich 3 lat, a od kwietnia 2019 całego Uniwersytetu Opolskiego, jako Pełnomocniczce Rektora ds. równego traktowania.

 

 

 

 

Działalność dr Marzanny Pogorzelskiej wpisuje się w doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich przedmiotach, a w szczególności w grupach studenckich mieszanych, składających się ze studentów polskich i cudzoziemców, niejednokrotnie pochodzących z bardzo odległych kultur. Dr Pogorzelska prowadzi działania edukacyjne, których celem jest promowanie i upowszechnianie standardów równego traktowania, aktywnie współpracuje z  jednostkami uczelni i organizacjami poza uczelnią. Dr Pogorzelska samodzielnie diagnozuje i monitoruje przypadki dyskryminacji i nierównego traktowania na uczelni. Przygotowuje, publikuje i aktualizuje  informacje dotyczące podstawowych zagadnień związanych ze swoją  działalnością, podejmuje czynności doradcze, gromadzi i archiwizuje przyjmowane zgłoszenia, doniesienia  medialne oraz informacje z innych źródeł dotyczące zakresu swojej działalności a na podstawie zgromadzonych informacji przygotowuje raporty oraz rekomendacje antydyskryminacyjne dla władz uczelni. Dr Pogorzelska opracowała program podnoszenia świadomości i kompetencji społeczności akademickiej (kadry naukowej, dydaktycznej, administracyjnej, studentów i studentek) w zakresie równego traktowania a także aktywnie promuje działania antydyskryminacyjne na uczelni i w szerszym otoczeniu społecznym.

W pierwszym okresie działalności pełnomocniczka podjęła działania mające na celu nawiązanie kontaktów z jednostkami UO oraz organizacjami i instytucjami lokalnymi w celu omówienia możliwości współpracy w zakresie pełnionej funkcji. Nawiązane kontakty i uzyskane deklaracje współpracy obejmowały następujące organizacje i osoby: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Laboratorium Zmiany, Młodzieżowa Rada Miasta Opole, Tęczowe Opole Stowarzyszenie osób z Opolszczyzny działających na rzecz społeczności LGBTQIA+ oraz osób sojuszniczych, Rzecznik Prasowy UO, Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych, Samorząd Studentów UO, psychoterapeutka Anna Bereźnicka, Rzecznik ds. równego traktowania Karlstad University, Rzeczniczka akademicka ds. studenckich i pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego, The European Network for Ombuds in Higher Education. W kolejnym roku działalności do grona instytucji współpracujących dołączyły: Amnesty International Polska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundacja Autonomia , Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA w Opolu, Młodzieżowa Rada Miasta Opole.

Dr Pogorzelska prowadziła działalność edukacyjną, zarówno dla środowiska akademickiego, jak i szerszej grupy odbiorców ze szkół w województwie opolskim. W sumie w 22 warsztatach poświęconych kwestiom równościowym, antydyskryminacyjnym i wielokulturowym wzięło udział ponad 700 osób. Dr Pogorzelska upowszechnia informacje o podejmowanych przez siebie działaniach  na stronie  http://rownosc.uni.opole.pl/.