Dr Małgorzata Adams-Tukiendorf zaprasza na kolejne spotkanie w ramach serii „Relacyjność w Edukacji”. Tematem do dyskusji będą gry psychologiczne omówione z perspektywy Analizy Transakcyjnej – teorii komunikacji w polu edukacji. W ramach warsztatu uczestnicy poznają schemat gry psychologicznej oraz najpopularniejsze ich typy w kontekście edukacyjnym. Być może przy okazji odkryją własne gry i zrozumieją ich mechanizm.

Termin: 27 września 2023, w godz. 10:00-11:30, TEAMS.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af9adabbc29634efc997a31d4e621ddd5%40thread.tacv2/1693567429881?context=%7b%22Tid%22%3a%228bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5%22%2c%22Oid%22%3a%220537896c-878f-42ad-abd5-eca14656ad79%22%7d