Serdecznie zapraszamy osoby prowadzące profile facebookowe katedr oraz kierunków, a także wszystkich zainteresowanych promowaniem swoich jednostek w mediach społecznościowych na spotkanie informacyjnie o rozwijaniu i prowadzeniu profili na Facebooku. Spotkanie przeprowadzi dr Łukasz Sasuła.

Termin spotkania:  18.03 (poniedziałek), godz. 19.00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQzNGJkNGMtODAwNC00OGNjLThhOTMtYWQxYjcwMGU3Njdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5%22%2c%22Oid%22%3a%22e2b08a67-4427-4e3a-ac81-aa1c0b77fa13%22%7d