Misja

Prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie w dyscyplinach językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, z naciskiem na rozwijanie autonomii studenta i kompetencji istotnych dla funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości

Prowadzenie polityki wielojęzyczności i wielokulturowości, przy jednoczesnym umocnieniu roli wydziału jako regionalnego ośrodka kształcenia języka polskiego jako obcego

Cele strategiczne

 • Budowanie kultury jakości kształcenia, odgórnie przez nadzór dziekański i oddolnie przez szkolenia, wsparcie i system upowszechniania dobrych praktyk 
 • Umacnianie wysokiej pozycji wydziału w kształceniu filologicznym oraz wypromowanie opolskich kierunków na rozpoznawalne w kraju i za granicą, dzięki wyraźnie sprofilowanym programom kształcenia
 • Prowadzenie kształcenia filologicznego dostosowanego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz rozwijanie kształcenia praktycznego
 • Doskonalenie warunków studiowania w środowisku wielokulturowym
 • Rozwijanie nauczania i certyfikowania języka polskiego jako obcego

Kluczowe działania

 • Doskonalenie systemu jakości kształcenia poprzez systematyczne monitorowanie potrzeb i wyników, podnoszenie standardów i promowanie innowacji 
 • Kształcenie w języku polskim i językach obcych, przy wsparciu dobrze przygotowanej kadry, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i przyjaznej infrastruktury
 • Współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w prowadzeniu kształcenia na profilach praktycznych oraz w ramach staży i praktyk
 • Oferowanie kierunków studiów w językach obcych, współdziałanie w ramach sojuszu Uniwersytetów Europejskich FORTHEM, obsługa administracyjna studentów w języku angielskim
 • Prowadzenie kształcenia i certyfikacji języka polskiego jako obcego w ramach studiów pełnych, krótkoterminowych i kształcenia ustawicznego

Najważniejsze charakterystyki, potencjały i osiągnięcia

 • Duża liczba studentów zagranicznych, przyczyniająca się do umiędzynarodowienia kształcenia i rozwijania kompetencji językowych i interkulturowych wszystkich studentów wydziału
 • Szeroka oferta kształcenia filologicznego i praktycznego – nauczycieli, tłumaczy, animatorów kultury, specjalistów komunikacji – w tym ze znajomością kilku języków
 • Wysoka jakość obsługi studenta i pracownika, w tym wsparcie infrastrukturalne, technologiczne, kompetencyjne i możliwość uczestnictwa w projektach strategicznych, lokalnych i międzynarodowych