Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2024 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 marca 2024r. ZR_28_2024.pdf (uni.opole.pl) w sprawie: 

wprowadzenia zasad przedkładania dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego oraz innych dokumentów przez studentów, pracowników, doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz innych osób w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, studenci zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego – osoby, o których mowa w § 2 pkt 1-7 będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcami.

Dokumenty te zgodnie z § 4 zarządzenia studenci powinni przedłożyć niezwłocznie do właściwego dziekanatu.

Poniżej kilka przydatnych informacji.

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać składają wniosek elektronicznie lub w dowolnym punkcie Informacji Krajowego Rejestru Karnego.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego znajduje się również w Opolu (https://www.opole.so.gov.pl/punkt-informacyjny-krajowego-rejestru-karnego,m,m1,2,254):

Daszyńskiego 3, parter, pokój nr A8 oraz A9
tel. 77 54 19 510

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek:  8.00 – 18.00

wtorek – piątek:  8.00 – 15.00

Uczelnia nie zwraca kosztów zaświadczenia tj. 20 zł w przypadku zaświadczenia uzyskanego droga elektroniczną lub 30 zł w przypadku zaświadczenia w wersji papierowej.

W przypadku pobrania wersji papierowej należy dostarczyć ksero zaświadczenia wraz z oryginałem (do wglądu).

W przypadku wersji elektronicznej student jest zobowiązany przekazać zaświadczenie drogą mailową na odpowiedni email dla danego kierunku studiów. Dokument będzie przyjmowany tylko w formie pliku XML, który jest podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wydrukowane zaświadczenie nie jest dokumentem urzędowym.