Tryb postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Kandydat składa wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji (CK) i wskazuje radę, która ma przeprowadzić postępowanie (jeśli rada ta odmówi, CK wskazuje radę, która przeprowadzi postępowanie).

CK w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku i ewentualnie wzywa do jego uzupełnienia.

W terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania wniosku Centralna Komisja powołuje komisję habilitacyjną składającą się z 7 osób:

  • wskazanych przez CK 4 członków (w tym przewodniczącego oraz dwóch recenzentów) oraz
  • 3 członków Komisji wyznaczonych przez Radę Wydziału (w tym sekretarza i recenzenta).

W terminie do sześciu tygodni recenzenci przygotowują recenzję.

Na podstawie recenzji i autoreferatu członkowie Komisji podejmują uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia dr hab. w głosowaniu jawnym (kandydat może wnioskować o głosowanie tajne w swojej sprawie).

W szczególnych przypadkach Komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę.

Komisja w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedstawia Radzie Wydziału uchwałę, zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Rada Wydziału w ciągu miesiąca podejmuje decyzję uchwałą o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Na stronie internetowej wydziału zamieszczany jest wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informacja o składzie Komisji Habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem.

Do tej pory kandydat składał dokumentację do Rady Wydziału, która podejmowała decyzję w sprawie wszczęcia przewodu. Rada powoływała Komisję i wyznaczała 2 recenzentów, 2 kolejnych recenzentów wyznaczała Centralna Komisja. Ocenie poddawano rozprawę habilitacyjną (mogła to być książka lub cykl jednotematycznych artykułów) i pozostały dorobek naukowy. W terminie 3 miesięcy recenzenci przygotowywali recenzje. Na jej podstawie Rada Wydziału podejmowała uchwałę w sprawie dopuszczenia kandydata do kolokwium habilitacyjnego. Po zakończeniu kolokwium przeprowadzano głosowanie nad jego przyjęciem, a po zaprezentowaniu przez habilitanta wykładu Rada Wydziału podejmowała ostateczną uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.