Tryb postępowania w przewodzie doktorskim

Otwarcie przewodu doktorskiego
[według nowego trybu – Ustawa o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. – Dz.U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.]

Wniosek do Rady Wydziału o otwarcie przewodu doktorskiego powinien zawierać:

  • temat i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem: obszaru wiedzy, dziedziny nauki, dyscypliny naukowej (językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo).
  • propozycję osoby promotora.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wykaz prac naukowych (z nadbitkami).

Uwaga: Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego (zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych) jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji w formie książki lub co najmniej jednej publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym.

  • oświadczenie, że wcześniej nie był otwierany przewód w tej samej dyscyplinie.
  • oświadczenie w sprawie dyscypliny dodatkowej, z której będzie zdawany egzamin.
  • oświadczenie w sprawie nowożytnego języka obcego, z którego będzie zdawany egzamin.

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego można dołączyć:

  • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, który jest podstawą do zwolnienia z egzaminu z języka (pełny wykaz certyfikatów zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.); Załącznik nr 1
  • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Uwaga:

1. Osoby, które nie są słuchaczami studiów doktoranckich, muszą przed otwarciem przewodu zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną przed powołaną w tym celu komisją. W rozmowie uczestniczy kandydat na promotora. Płatność za przewód odbywa się w 2 ratach: 50% kosztów przy otwarciu przewodu, drugie 50% do 10 dni po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych (dot. instytucji pokrywających koszty).

2. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą do 30.09.2013 można otwierać przewód doktorski także według starych zasad (wymagane są wówczas dwie publikacje, nie ma zwolnień z egzaminu z języka obcego).


Sposób postępowania w przewodach doktorskich

1. Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem przez Radę Wydziału rozprawy doktorskiej. Komisja egz. przeprowadzająca egzamin z dyscypliny podstawowej składa się z 4 osób (w tym promotora), natomiast na egzamin z dyscypliny dodatkowej oraz z języka obcego z 3 osób.

2. Doktorant przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem (w formie papierowej i elektronicznej).

3. Rozprawa doktorska winna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a przygotowana w języku obcym powinna zawierać streszczenie również w języku polskim.

4. Promotor przedstawia przewodniczącemu Rady Wydziału (lub przewodniczącemu odpowiedniej komisji) rozprawę doktorską wraz ze swą pisemną opinią.

5. Rada Wydziału, na wniosek przewodniczącego rady, powołuje co najmniej 2 recenzentów.

6. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Rada Wydziału przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w formie elektronicznej w celu ich opublikowania w BIP.

7. Rada Wydziału może powołać komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej. W jej skład wchodzi co najmniej 7 osób + recenzenci oraz promotor (i kopromotor).

8. Rada Wydziału po zapoznaniu się z rozprawą, opiniami promotora oraz recenzentów podejmuje uchwałę o dopuszczeniu do publicznej obrony.

9. Co najmniej 10 dni przed terminem obrony Rada Wydziału lub Komisja Doktorska zawiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia obrony inne jednostki uczelniane uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzany jest przewód. W zawiadomieniach podaje się informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej oraz o zamieszczeniu streszczenia rozprawy łącznie z recenzjami na stronie jednostki .

10. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej wydziału w dniu podjęcia uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje – w dniu ich przekazania przez recenzentów. Pozostają one na stronie internetowej wydziału do dnia nadania stopnia doktora.

11. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed komisją liczącą co najmniej 9 osób oraz recenzentów i promotora (i kopromotora).

UWAGA: przewody doktorskie niezakończone do dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych (art.51. 1 Ustawy o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. – DzU nr 65, poz. 595 z późn. zm.).