Studia doktoranckie

Studia doktoranckie stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego. Ich celem jest stworzenie studentom – poprzez aktywny udział w badaniach naukowych – możliwości znaczącego podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie nauk filologicznych. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne), trwają cztery lata i umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w trzech dyscyplinach – językoznawstwie, literaturoznawstwie oraz kulturoznawstwie.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej znaleźć można w opisach danych dyscyplin naukowych oferowanych w ramach studiów doktoranckich na Wydziel Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Opłatę za elektroniczną legitymację w wysokości 17 zł należy wpłacić na indywidualne konto wygenerowane w systemie USOSweb w zakładce Płatności FK -> konta bankowe uczelni -> „Numer konta dla opłat za legitymacje elektroniczne”. Dane logowania do systemu USOSweb zostaną automatycznie przesłane na podany w systemie rekrutacyjnym adres e-mail dopiero w momencie wygenerowania numeru indeksu w uczelnianej bazie danych. Prosimy o niedokonywanie opłaty za legitymację na konto rekrutacyjne.

Regulamin studiów doktoranckich

ms-word-2010-smallRegulamin studiów doktoranckich 2016

indeksRozporządzenie MNiSW z dn. 13 kwietnia 2016 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

indeksRozporządzenie MNiSW z 30 października 2015 r.

indeksRozporządzenie MNiSW z 25.09.2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i doktorantów

indeksRozporządzenie MNiSW z dn. 24 X 2014 r.

indeksMNiSW studia doktoranckie stypendia

Regulamin przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

ms-word-2010-smallWniosek o Nagrodę Rektora UO

Programy studiów

ms-word-2010-smallProgram studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego

ms-word-2010-smallProgram studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego (wg. Rozporządzenia MNiSW z 1 lipca 2013 r.)

indeksStudy program – PhD in English language and literature

Uwaga!!! Zajęcia na I, III i IV roku studiów doktoranckich odbywają się w czwartki, natomiast na II roku -zawsze w piątki!

Plany zajęć na studiach doktoranckich w semestrze letnim 2016-2017

indeksPLAN I roku

indeksPLAN II roku

indeksPLAN III roku

 

Doktoranci, którzy finalizują rozprawę doktorską proszeni są o włączenie do wydruku pracy deklarację antyplagiatową. Jeden egzemplarz pracy należy przesłać drogą mailową do Biblioteki Głównej UO. Ilość egzemplarzy składanych w dziekanacie nie ulega zmianie: 5.

Utworzenie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego

Pomoc materialna dla doktorantów:

ms-word-2010-smallREGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Regulaminy, formularze wniosków oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.doktoranci.uni.opole.pl.

ms-word-2010-smallNOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA ZA WYNIKI W NAUCE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH – DOKUMENTY DO POBRANIA

ms-word-2010-smallRegulamin przyznawania stypendiów naukowych UO doktorantom z własnego funduszu stypendialnego UO

ms-word-2010-smallRegulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UO

ms-word-2010-smallZmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UO – 28.10.2011

ms-word-2010-smallZmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UO – 25.08.2014

ms-word-2010-smallWniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego – projakościowe

ms-word-2010-smallWniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów

ms-word-2010-smallWniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów I roku

ms-word-2010-smallRegulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

ms-word-2010-smallZmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Wykaz doktorantów z Wydziału Filologicznego po obronach:

indeksz zakresu literaturoznawstwa

indeksz zakresu kulturoznawstwa

indeksz zakresu językoznawstwa

Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym

dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO

dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO