Studia doktoranckie

Studia doktoranckie stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego. Ich celem jest stworzenie studentom – poprzez aktywny udział w badaniach naukowych – możliwości znaczącego podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie nauk filologicznych. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne), trwają cztery lata i umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w trzech dyscyplinach – językoznawstwie, literaturoznawstwie oraz kulturoznawstwie.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej znaleźć można w opisach danych dyscyplin naukowych oferowanych w ramach studiów doktoranckich na Wydziel Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Opłatę za elektroniczną legitymację w wysokości 17 zł należy wpłacić na indywidualne konto wygenerowane w systemie USOSweb w zakładce Płatności FK -> konta bankowe uczelni -> “Numer konta dla opłat za legitymacje elektroniczne”. Dane logowania do systemu USOSweb zostaną automatycznie przesłane na podany w systemie rekrutacyjnym adres e-mail dopiero w momencie wygenerowania numeru indeksu w uczelnianej bazie danych. Prosimy o niedokonywanie opłaty za legitymację na konto rekrutacyjne.

Regulamin studiów doktoranckich

ms-word-2010-smallRegulamin studiów doktoranckich 2016

indeksRozporządzenie MNiSW z dn. 13 kwietnia 2016 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

indeksRozporządzenie MNiSW z 30 października 2015 r.

indeksRozporządzenie MNiSW z 25.09.2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i doktorantów

Regulamin przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

ms-word-2010-smallWniosek o Nagrodę Rektora UO

Programy studiów

indeksProgram stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UO: Językoznawstwo Kulturoznawstwo Literaturoznawstwo, obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

indeksProgram studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UO, obowiązujący od 01.07.2013

indeksStudy program – PhD in English language and literature

Efekty kształcenia

indeksJęzykoznawstwo III stopień efekty kształcenia

indeksKulturoznawstwo III stopień efekty kształcenia

indeksLiteraturoznawstwo III stopień efekty kształcenia

indeksPhD in English language and literature efekty kształcenia

Formularz sprawozdania dla doktoranta

indeksFormularz sprawozdania rocznego

 

Plany zajęć na studiach doktoranckich w semestrze letnim 2019/2020

Uwaga!!! Zajęcia na II roku studiów doktoranckich odbywają się w czwartki

indeksPLAN II rok semestr letni 2019/2020zajęcia z prof. D. Pelką odbywać się będą w siedzibie dawnego Instytutu Filologii Germańskiej (Pl. Staszica 1, p. 113) 

 

Doktoranci, którzy finalizują rozprawę doktorską proszeni są o włączenie do wydruku pracy deklarację antyplagiatową. Jeden egzemplarz pracy należy przesłać drogą mailową do Biblioteki Głównej UO. Ilość egzemplarzy składanych w dziekanacie nie ulega zmianie: 5.

Utworzenie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego

Pomoc materialna dla doktorantów:

ms-word-2010-smallRegulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego, 2017

Regulaminy, formularze wniosków oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.doktoranci.uni.opole.pl.

indeksZmiana regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz przyznawania stypendium

 

Wykaz doktorantów z Wydziału Filologicznego po obronach:

indeksz zakresu literaturoznawstwa

indeksz zakresu kulturoznawstwa

indeksz zakresu językoznawstwa

Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym

dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO

dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO