Studia doktoranckie

Studia doktoranckie stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego. Ich celem jest stworzenie studentom – poprzez aktywny udział w badaniach naukowych – możliwości znaczącego podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie nauk filologicznych. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne), trwają cztery lata i umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w trzech dyscyplinach – językoznawstwie, literaturoznawstwie oraz kulturoznawstwie.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej znaleźć można w opisach danych dyscyplin naukowych oferowanych w ramach studiów doktoranckich na Wydziel Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Opłatę za elektroniczną legitymację w wysokości 17 zł należy wpłacić na indywidualne konto wygenerowane w systemie USOSweb w zakładce Płatności FK -> konta bankowe uczelni -> „Numer konta dla opłat za legitymacje elektroniczne”. Dane logowania do systemu USOSweb zostaną automatycznie przesłane na podany w systemie rekrutacyjnym adres e-mail dopiero w momencie wygenerowania numeru indeksu w uczelnianej bazie danych. Prosimy o niedokonywanie opłaty za legitymację na konto rekrutacyjne.

Regulamin studiów doktoranckich

ms-word-2010-smallRegulamin studiów doktoranckich 2016

indeksRozporządzenie MNiSW z dn. 13 kwietnia 2016 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

indeksRozporządzenie MNiSW z 30 października 2015 r.

indeksRozporządzenie MNiSW z 25.09.2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i doktorantów

indeksRozporządzenie MNiSW z dn. 24 X 2014 r.

indeksMNiSW studia doktoranckie stypendia

Regulamin przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

ms-word-2010-smallWniosek o Nagrodę Rektora UO

Programy studiów

indeksProgramy studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UO stacjonarne: Językoznawstwo Kulturoznawstwo Literaturoznawstwo

indeksStudy program – PhD in English language and literature

Efekty kształcenia

indeksJęzykoznawstwo III stopień efekty kształcenia

indeksKulturoznawstwo III stopień efekty kształcenia

indeksLiteraturoznawstwo III stopień efekty kształcenia

indeksPhD in English language and literature efekty kształcenia

 

Plany zajęć na studiach doktoranckich w semestrze letnim 2016-2017

Uwaga!!! Zajęcia na I, III i IV roku studiów doktoranckich odbywają się w czwartki, natomiast na II roku -zawsze w piątki!

indeksPLAN I roku

indeksPLAN II roku

indeksPLAN III roku

 

Doktoranci, którzy finalizują rozprawę doktorską proszeni są o włączenie do wydruku pracy deklarację antyplagiatową. Jeden egzemplarz pracy należy przesłać drogą mailową do Biblioteki Głównej UO. Ilość egzemplarzy składanych w dziekanacie nie ulega zmianie: 5.

Utworzenie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego

Pomoc materialna dla doktorantów:

ms-word-2010-smallREGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Regulaminy, formularze wniosków oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.doktoranci.uni.opole.pl.

ms-word-2010-smallNOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA ZA WYNIKI W NAUCE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH – DOKUMENTY DO POBRANIA

ms-word-2010-smallRegulamin przyznawania stypendiów naukowych UO doktorantom z własnego funduszu stypendialnego UO

ms-word-2010-smallRegulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UO

ms-word-2010-smallZmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UO – 28.10.2011

ms-word-2010-smallZmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UO – 25.08.2014

ms-word-2010-smallWniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego – projakościowe

ms-word-2010-smallWniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów

ms-word-2010-smallWniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów I roku

ms-word-2010-smallRegulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

ms-word-2010-smallZmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Wykaz doktorantów z Wydziału Filologicznego po obronach:

indeksz zakresu literaturoznawstwa

indeksz zakresu kulturoznawstwa

indeksz zakresu językoznawstwa

Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym

dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO

dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO