Studia doktoranckie

Studia doktoranckie stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego. Ich celem jest stworzenie studentom – poprzez aktywny udział w badaniach naukowych – możliwości znaczącego podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie nauk filologicznych. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne), trwają cztery lata i umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w trzech dyscyplinach – językoznawstwie, literaturoznawstwie oraz kulturoznawstwie.

Regulamin studiów doktoranckich

ms-word-2010-smallRegulamin studiów doktoranckich 2016

indeksRozporządzenie MNiSW z dn. 13 kwietnia 2016 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

 

Regulamin przyznawania Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

ms-word-2010-smallWniosek o Nagrodę Rektora UO

Programy studiów

indeksProgram stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UO: Językoznawstwo Kulturoznawstwo Literaturoznawstwo, obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

indeksProgram studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UO, obowiązujący od 01.07.2013

indeksStudy program – PhD in English language and literature

Efekty kształcenia

indeksJęzykoznawstwo III stopień efekty kształcenia

indeksKulturoznawstwo III stopień efekty kształcenia

indeksLiteraturoznawstwo III stopień efekty kształcenia

indeksPhD in English language and literature efekty kształcenia

Formularz sprawozdania dla doktoranta

indeksFormularz sprawozdania rocznego

 

Plany zajęć na studiach doktoranckich w semestrze letnim 2020/2021

indeksPLAN II rok semestr zimowy 2020/2021

 

Doktoranci, którzy finalizują rozprawę doktorską proszeni są o włączenie do wydruku pracy deklarację antyplagiatową. Jeden egzemplarz pracy należy przesłać drogą mailową do Biblioteki Głównej UO. Ilość egzemplarzy składanych w dziekanacie nie ulega zmianie: 5.

Utworzenie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego

Pomoc materialna dla doktorantów:

Regulaminy, formularze wniosków oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.doktoranci.uni.opole.pl.

 

Wykaz doktorantów z Wydziału Filologicznego po obronach:

indeksz zakresu literaturoznawstwa

indeksz zakresu kulturoznawstwa

indeksz zakresu językoznawstwa

Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym

dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO

dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO