Najbliższe aplikacje

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i ze Słowacji.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 zł. Kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

 • Koszty podróży naukowców polskich na Słowację– maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 zł.
 • Koszty pobytu naukowców słowackich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
  • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 zł dziennie;
  • w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 zł miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.

Strona internetowa konkursu na wymianę bilateralną naukowców Polska-Czechy

 

NCN wprowadza nowe konkursy

Narodowe Centrum Nauki w 2018 r. otworzy nabory w dwóch nowych konkursach. Obie inicjatywy dotyczyć będą współpracy międzynarodowej. Do harmonogramu konkursów na 2018 r. wprowadzone zostały konkursy na polsko-chińskie i polsko-niemieckie projekty badawcze.

Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze realizowany będzie pod nazwą Sheng. Jego pierwsza edycja zostanie ogłoszona w czerwcu tego roku. Rozstrzygnięcie NCN zapowiada na marzec 2019 r.

Polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu będzie prowadzony pod nazwą Beethoven Life. Będzie on towarzyszył organizowanemu już wcześniej konkursowi Beethoven (obecna nazwa Beethoven Classic), w którym możliwe jest pozyskanie środków na projekty badawcze w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Oba konkursy otwarte będą od września do grudnia 2018 r.

W ostatnim kwartale 2018 r. NCN otworzyć ma także nabór w konkursie na polsko-austriackie projekty badawcze.

 

Miniatura 2 – nabór wniosków

Od 17 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 2. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczego zadania badawczego. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Zgłaszane projekty mogą być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Strona internetowa konkursu Miniatura 2

 

NAWA: Polonium 2019/2020 – konkurs na współpracę polsko-francuską

Do 2 lipca 2018 r. można składać wnioski w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2019/2020. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 zł. Kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

 • Koszty podróży naukowców polskich do Francji – maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 zł.
 • Koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
  • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 złdziennie;
  • w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 złmiesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.

Strona internetowa konkursu Polonium

 

NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Niemcy

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 zł. Kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

 • Koszty podróży naukowców polskich do Niemiec – maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 zł.
 • Koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
  • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 złdziennie;
  • w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 złmiesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.

Strona internetowa konkursu na wymianę bilateralną naukowców Polska-Niemcy

 

Do 16 kwietnia 2018 r. można składać wnioski w ramach tzw. konkursu głównego, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Zgodnie z regulaminem konkursu składane wnioski muszą dotyczyć projektów, których budżet wynosi od do 80 000 euro.

Zgodnie z informacjami PNFN wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie:

 • nauk humanistycznych, 
 • kulturoznawstwa, 
 • prawa, 
 • nauk społecznych i ekonomicznych. 

Wnioski mogą być składane przez:

 • szkoły wyższe, 
 • pozauczelniane jednostki naukowe,
 • inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech. 

Zgłaszane projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych PNFN wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:
Transfer kultury i wiedzy.

 • Procesy europeizacji.
 • Zmiana norm i wartości.
 • Wielojęzyczność.

Strona internetowa tzw. konkursu głównego Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

 

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki: Nabór wniosków w uproszczonym konkursie

Do 1 czerwca 2018 r. można składać wnioski w ramach tzw. uproszczonego konkursu, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Do konkursu można zgłaszać projekty we współpracy polsko-niemieckiej, których budżet nie przekracza 10 000 euro.

Zgodnie z wytycznymi PNFN zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:

 • Muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
 • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.
 • Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). Taki aspekt powinien zostać ujęty we wniosku w opisie projektu pod pkt. 4.).
 • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy. 

Decyzje o przyznaniu dofinansowania zostaną opublikowane w maju 2018 r. Realizacja finansowanych projektów będzie mogła rozpocząć się najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Strona internetowa tzw. uproszczonego konkursu PNFN

 

Miniatura 2 – pierwsze szczegóły naboru wniosków

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2. Jak zostało ustalone podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki nabór wniosków ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Kliknij i przeczytaj, jakie ułatwienia wprowadza NCN w zasadach realizacji grantów

Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowe zasady konkursu Miniatura 2 zawiera Uchwała NR 4/2018 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe

Katalog kosztów dopuszczalnych w ramach konkursu Miniatura 2
Zakres danych wymaganych we wniosku w konkursie Miniatura 2

ETIUDA 6, SONATINA 2, UWERTURA 2 – FORMULARZE DOSTĘPNE W SYSTEMIE OSF

W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 grudnia 2017 r Etiuda 6, Sonatina 2 oraz Uwertura 2 Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 marca 2018 r.
ETIUDA 6 – Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2018 r.

SONATINA 2 – Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.

UWERTURA 2 – Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Środki pozyskane w ramach Uwertury będzie można przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC.

Szczegółowy opis konkursów Etiuda 6, Sonatina 2, Uwertura 2: http://www.granty-na-badania.com/2017/12/etiuda-6-sonatina-2-uwertura-2

Kultura ludowa i tradycyjna

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich  występowania.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Kultura ludowa i tradycyjna.
Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem programu. Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany w zakresie i procedurach programu. W szczególności proszę zapoznać się z załącznikiem nr 2 do regulaminu pn. Pomoc publiczna. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej są też opublikowane razem z regulaminem w osobnym komunikacie w zakładce programu.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

 • Dorota Ząbkowska – tel. (22) 42-10-351, dzabkowska@mkidn(dot)gov(dot)pl
 • Barbara Kosieradzka, tel. (22) 42 10 149, bkosieradzka@mkidn(dot)gov(dot)pl

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl

 

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2018 r.

Do 31 marca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Wnioski można składać w systemie osf.opi.org.pl.

 

Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.

 

Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych, monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;
 • udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;
 • inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

 

FNP: Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

 

Do 19 marca 2018 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

 • wysoki poziom naukowy,
 • odkrywczość założeń i waga wyników,
 • oryginalność ujęcia,
 • integralność tematyki i formy,
 • interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej.

Strona internetowa konkursu Monografie

Kultura Dostępna

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Kultura Dostępna.
Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem programu. Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany w zakresie i procedurach programu. W szczególności proszę zapoznać się z załącznikiem nr 2 do regulaminu pn. Pomoc publiczna. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej są też opublikowane razem z regulaminem w osobnym komunikacie w zakładce programu.

Do pobrania

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury,

 1. Płocka 13,

01-231 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

 • Anna Jermacz, tel. (22) 21 00 136, ajermacz@nck(dot)pl
 • Agata Radecka – tel. (22) 21 00 163, agataradecka@nck(dot)pl

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl

 

Nabór do Programu Wyszehradzkich Rezydencji Literackich.

Ruszyła siódma edycja projektu pobytów stypendialnych, powstałego z myślą o pisarzach, poetach, tłumaczach literatury, krytykach, eseistach i dziennikarzach z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Operatorem jest Stowarzyszenie Willa Decjusza. Nabór zgłoszeń trwa do 31 stycznia 2018 r….

Czytaj więcej

Polscy studenci mogą wziąć udział w stażach w biurach Kongresu USA

 

W czwartek rozpoczęła się rekrutacja w programie staży w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. Mogą w niej wziąć udział najzdolniejsi polscy studenci. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca 2018 …

Czytaj więcej

 

Młoda Redakcja 2018 – staże dla studentów

Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Młoda Redakcja 2018. W ramach konkursu studenci m.in. z Polski i Niemiec mogą ubiegać się o staż w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach stażu studenci będą zapewniali obsługę medialna projektów współfinansowanych przez FWP…

Czytaj więcej

Visegrad Scholarship Program

Do 15 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Wysokość stypendium wynosi 2 300 euro dla studenta na semestr oraz 1 500 euro dla jednostki na semest…

Czytaj więcej

Staże naukowe w Wielkiej Brytanii

Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu The British Academy na Visiting Fellowship. Konkurs adresowany jest do naukowców na dowolnym etapie kariery naukowej. W jego ramach możliwe jest zdobycie 33 000 funtów na 6-miesięczny staż naukowy na uczelni lub jednostce naukowej w Wielkiej Brytani…

Czytaj więcej

Pierwszy konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze

Do 5 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu na na wspólne polsko-chińskie projekty badawcze. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 3 mln euro

Czytaj więcej

PNFN: Nabór wniosków w uproszczonym konkursie

 

Do 1 lutego 2018 r. można składać wnioski w ramach tzw. uproszczonego konkursu, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Do konkursu można zgłaszać projekty we współpracy polsko-niemieckiej, których budżet nie przekracza 10 000 euro

Czytaj więcej

Stypendium im. Paula Celana

Do 18 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Paula Celana. W ramach konkursu możliwe jest uzyskania stypendium pobytowego w Wiedniu dla tłumaczy pracujących nad tłumaczeniem książki z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. Tematyka książki musi być ważna dla wymiany myśli między Wschodem i Zachodem Europy. Miesięczna wysokość…

Czytaj więcej

 

Stypendia dla studentów i doktorantów w Niemczech

 

Do 1 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach tzw. zielonych grantów, które przyznawane są przez niemiecką Fundację im. Heinricha Bölla. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 1000 stypendiów dla studentów i doktorantów, którzy planują podjąć naukę w niemieckich uniwersytetach, wyższych szkołach artystycznych oraz wyższych szkołach zawodowych. O stypendia…

Czytaj więcej

 

Opole – stypendia prezydenta dla studentów i doktorantów

Do 25 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium prezydenta miasta Opola w roku akademickim 2017/2018. Stypendium może być przyznane na maksymalnie jeden rok akademicki. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium może ubiegać się student lub doktorant uczelni mającej siedzibę na terenie miasta Opola.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora – studenci i doktoranci.

Strona internetowa konkursu na stypendia naukowe dla studentów i doktorantów od prezydenta Opola

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłasza konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2018 r. poz. 46) ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w module „Dziedzictwo narodowe”.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

 1. W konkursie I/2018 preferowane będą następujące obszary priorytetowe:
  1.1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
  1.2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
  1.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  1.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:
  1. opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
  2. opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
  3. obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
  4. mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
  5. mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.
 3. Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:
  1. pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych badań naukowych obejmujące zakres materiału, warsztat badawczy i użyteczność dla różnych dyscyplin;
  2. tworzenie i utrzymanie wyspecjalizowanych zespołów badawczych.
 4. Na konkurs mogą być składane projekty, które z powodu ograniczeń programowych nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 5. Wnioski mogą składać:
  1. jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  2. biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  3. podmioty działające na rzecz nauki, prowadzące aktywną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki,
  4. uczelnie
   – dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 6. We wniosku należy wskazać kierownika projektu badawczego.
 7. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w art. 13c pkt 3 ustawy, tj.
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Rejestru instytucji kultury wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, poświadczony za zgodność z oryginałem;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
  4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
   oraz
  5. informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
 8. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 9. Moduł „Dziedzictwo narodowe” obejmuje finansowanie przez okres:
  1. 5 lat projektów nowych, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł, a maksymalna – 1,8 mln zł;
  2. 3–5 lat projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł, a maksymalna – 1,8 mln zł;
 10. Dla osób zatrudnionych w jednostce wnioskującej na umowę o pracę wynagrodzenie miesięczne może wynosić maksymalnie 1800 zł miesięcznie.
  Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 30% kosztów ogółem.
 11. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach NPRH (załącznik 2) opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministerstwem”. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 12. Ze środków NPRH nie mogą być finansowane projekty obejmujące zadania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, których koszty są już finansowane ze środków budżetowych. Za powstanie sytuacji podwójnego finansowania tego samego kosztu odpowiada Wnioskodawca.
 13. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania publikacji powstałych w ramach projektu w celu ich udostępniania w ramach repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej. Publikacje wyników prac powinny być opatrzone informacją „Praca naukowa (zamiennie: Publikacja) finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach ….. nr projektu….. kwota finansowania …..” lub jej odpowiednikiem w języku obcym, a także graficznym znakiem programu ustalonym przez Ministra.
 14. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w terminie od 16 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 15. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł Dziedzictwo narodowe” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa w terminie określonym w pkt 14. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 16. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
 17. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 14 nie będą rozpatrywane.
 18. Procedura oceny wniosków składa się z oceny formalnej i merytorycznej.
 19. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 20. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 21. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 22. Ocena merytoryczna wniosku przebiega w następujący sposób:
  1. Preselekcja wniosków dokonywana jest przez ekspertów do spraw I etapu oceny w zakresie priorytetowych obszarów badawczych nauk humanistycznych, wskazanych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia, na podstawie analizy ich pełnych wersji, według następujących kryteriów:
   1. stopień zgodności wniosków z celami, zakresem programu i znaczeniem tematu wniosku dla obszaru priorytetowego (0-1-2 pkt);
   2. wartość naukowa projektu (0-1-2-3 pkt);
   3. dorobek naukowy kierownika projektu (0-1-2-3-4 pkt);
   4. kompetencje członków zespołu w zakresie prac wskazanych w programie, tj. dokumentacyjnych, edytorskich, słownikowych lub bibliograficznych (0-1-2 pkt);
   5. wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej (0-1-2 pkt);
   6. zasadność kosztorysu w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie (0-1-2);
   7. możliwość realizacji projektu (0-1-2 pkt).

Eksperci do spraw I etapu oceny, podczas spotkania, ustalają w drodze głosowania zwykłą większością głosów, listę rankingową ocenionych wniosków, którą przedkładają Radzie. Do II etapu konkursu mogą być zakwalifikowane najwyżej ocenione wnioski, których łączna liczba nie przekracza 45% wszystkich wniosków przyjętych do konkursu i które jednocześnie otrzymały liczbę punktów nie mniejszą niż 75% maksymalnej liczby punktów, jaką otrzymać może wniosek. Liczbę punktów kwalifikującą do II etapu ustalają eksperci do spraw I etapu oceny.

 1. Rada po zapoznaniu się z listą rankingową przedstawioną przez ekspertów rekomenduje Ministrowi listę wniosków do II etapu konkursu. Przed wydaniem rekomendacji, w uzasadnionych wypadkach, Rada może wystąpić do ekspertów z wnioskiem o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie opinii na temat wniosków zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do II etapu konkursu i ustalić własne rekomendacje wniosków.
  1. Na podstawie przedłożonej przez Radę listy rankingowej Minister kieruje wnioski do II etapu konkursu oraz podejmuje decyzję o odmowie przyznania środków finansowych na realizację pozostałych projektów. Po decyzji Ministra wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane są do recenzentów zewnętrznych.
  2. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu są oceniane przez co najmniej trzech recenzentów zewnętrznych według kryteriów ujętych w pkt 22 A. Recenzent, poza oceną punktową, przedstawia rekomendacje do finansowania ocenianych projektów, według następującej skali:
   1. projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
   2. projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
   3. projekt nierekomendowany do finansowania.
  1. Do dalszej oceny kwalifikowane są wnioski, które otrzymały trzy rekomendacje A lub dwie A i jedną B, oraz których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu. Selekcja wniosków dokonywana jest na podstawie średniej punktacji uzyskanej w wyniku oceny dokonanej przez trzech recenzentów zewnętrznych, a jej rezultat w postaci listy rankingowej przedstawiany jest Radzie NPRH. W przypadku wniosków, które otrzymały od recenzentów dwie rekomendacje A i jedną C, decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do dalszej oceny podejmuje Rada
  2. Rada po dokonaniu analizy listy rankingowej, o której mowa w ppkt G, przekazuje ją ekspertom do spraw II etapu w celu przeprowadzenia oceny. Nazwiska recenzentów nie są podawane do wiadomości ekspertów.
  3. Na posiedzenie ekspertów do spraw II etapu konkursu zapraszani są kierownicy projektów, którzy przed posiedzeniem powinni zapoznać się z recenzjami swoich projektów. Podczas rozmowy z ekspertami kierownicy projektów zwięźle przedstawiają swoje projekty, odpowiadają na pytania ekspertów i ustosunkowują się do treści recenzji. W przypadku wniosków, w których recenzenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, eksperci mogą negocjować z kierownikami projektów wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu. W posiedzeniu ekspertów mogą brać udział bez prawa udziału w głosowaniu przedstawiciele Rady NPRH oraz ministerstwa. Na podstawie rozmowy z kierownikami projektów eksperci wskazują mocne i słabe strony każdego z projektów.
   Eksperci do spraw II etapu konkursu biorą pod uwagę średnią ocen co najmniej trzech recenzji, rekomendacje recenzentów, o których mowa w pkt 21 C oraz efekt rozmowy z kierownikami projektów. W przypadku zakwestionowania przez ekspertów poprawności formalnej lub merytorycznej recenzji, eksperci dokonują własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów. W przypadku przyznania przez co najmniej jednego z recenzentów 0 punktów w jakimkolwiek kryterium, eksperci dokonują zbiorowej oceny. Ocena zbiorowa staje się składnikiem średniej wszystkich ocen w danym kryterium.
  4. W oparciu o analizę recenzji i ocenę własną uwzględniającą przeprowadzone rozmowy, eksperci do spraw II etapu konkursu przygotowują listę rankingową wniosków II etapu konkursu i przedkładają ją Radzie.
  5. Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. Rada zatwierdza ostateczną listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz ze swoimi rekomendacjami.
 1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia kryteriów poprawności czy obiektywności oceny w recenzji, eksperci do spraw II etapu konkursu mogą wnioskować do Rady o wyłączenie autora recenzji z bazy recenzentów zewnętrznych przyszłych konkursów NPRH. Eksperci do spraw II etapu konkursu mogą poddać własnej ocenie wnioski, w przypadku których występują znaczne rozbieżności większe niż 30% między punktacjami przyznanymi przez recenzentów.
 2. Na podstawie listy rankingowej przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 3. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu (załącznik 4).
 4. Wnioskodawca w terminie 20 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 5. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 6. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368; (22) 52-92-358; (22) 50-17-107; (22) 52-92-383; (22) 52-92-243.

Pliki do pobrania

 

TEAM

Opis programu

Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 15 listopada 2017 r. Termin składania wniosków: 15 stycznia 2018 r.
Kolejny nabór: 20 kwietnia 2018 r., termin składania wniosków: 20 czerwca 2018 r.

Więcej szczegółów: https://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

 

FIRST TEAM

Opis programu

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 8 stycznia 2018 r., termin składania wniosków: 5 marca 2018 r.

Więcej szczegółów: https://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/