W dniach 19-21 października 2016 r. w Kongresowym Centrum Słowackiej Akademii Nauk w Smolenicach (Słowacja) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Etnologia w trzecim tysiącleciu: tematy, metody, wyzwania / Ethnology in the 3rd Millenium: Topics, Methods, Challenges, której partnerem organizacyjnym – prócz  etnologicznych ośrodków akademii nauk w Bratysławie i Pradze, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu w Szegedzie i in. – był również Wydział Filologiczny, w tym Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego. Problematyka konferencji została uporządkowana w 7 monotematycznych panelach. W konferencji uczestniczyli pracownicy Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz doktorantka. I tak w panelu 1. pn. „Rytuał we współczesnym społeczeństwie jako strategia praktyki społecznej” referaty wygłosiły: dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO, pt. Transformacja tradycji kolędniczej we współczesnej kulturze polskiej oraz dr hab. Dorota Świtała-Trybek pt. Biesiady zawodowe – karczmy piwne w środowisku górniczym. Do dyskusyjnego panelu 2. pt. Komunikacja i pamięć: transmisja międzygeneracyjna tezy do udziału w dyskusji zgłosiła dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. UO pt. Udział rodziny w procesie tworzenia pamięci kulturowej. Uczestnikami panelu 3. – naukowego forum byli doktoranci  z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, którzy przygotowali tzw. poster presentation. Stronę polską w tej grupie reprezentowała mgr Kamila Sawka, słuchaczka naszych wydziałowych Studiów doktoranckich, która opracowała temat pt. Kresowe dziedzictwo kulturowe na Śląsku. Panel 7 dotyczył narodowych czasopism etnologicznych, tutaj najstarsze polskie czasopismo etnologiczne „Lud”, ukazujące się od 1895 r., prezentowała dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO. Warto dodać, że wszystkie referaty spotkały się z zainteresowaniem i żywą dyskusją uczestników. Warto też podkreślić, że wieloletnią współpracę naukową folklorystów i etnologów słowackich z naszym Uniwersytetem (wcześniej WSP) zapoczątkowała prof. dr hab. Dorota Simonides.

Na zdjęciu od prawej: dr hab. D. Świtała-Trybek, prof. Z. Uherek, prof. E. Krekovicowa, prof. UO dr hab. T. Smolińska